Redegørelse om inspektion i Leasing Fyn Bank A/S

14-03-2022

Finanstilsynet var i november 2021 på inspektion i Leasing Fyn Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Leasing Fyn Bank A/S er ejet via dattervirksomheder af tre regionale pengeinstitutter og har specialiseret sig i at levere leasingydelser til små og mellemstore virksomheder i hele Danmark med særligt fokus på transport, industri-, landbrugs- og entreprenørvirksomheder.

På grund af den særlige forretningsmodel har banken en høj erhvervsandel blandt sine kunder, særligt indenfor landbrug.

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet 35 af bankens udlån. Banken udarbejder ikke handlingsplaner for sine svage kunder samt kunder med kreditforringelser (OIK). Dette har banken fået påbud om at udbedre.

Der foretages ikke test i banken af de ratings og andre data fra eksterne parter som indgår i bankens nedskrivningsmodel. Banken har derfor fået påbud om at udføre sådanne tests for at sikre, at de modtagne ratings og data er egnede og tilstrækkeligt præcise til formålet.

Banken har desuden fået påbud om at udbedre mangler i kreditpolitikken samt påbud om at forbedre kreditrapporteringen til bestyrelsen vedrørende store og nødlidende udlån, bevillinger af undtagelser fra kreditpolitikken samt vedrørende bankens egne øvrige kreditrisici.

Den risikoansvarlige er ikke tilstrækkeligt uafhængig af kreditfunktionen, og der er behov for uddybning af risikoansvarliges risikovurderinger og årsplaner. Banken har derfor fået påbud om at udbedre disse forhold.

Banken har ligeledes fået påbud om at styrke compliancefunktionens arbejde ved at sikre bedre sammenhæng mellem complianceansvarliges risikovurdering og årsplan, samt ved at forbedre complianceansvarliges rapportering til bestyrelsen og direktionen.

Endelig får banken påbud om, at stressteste sit kapitalgrundlag ved fastsættelsen af sine kapitalmålsætninger.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det opgjorte solvensbehov på 12,7 pct. pr. 30. september 2021 er tilstrækkeligt til at afdække bankens risici.

 

Senest opdateret 14-03-2022