Redegørelse om inspektion i Skjern Bank A/S

25-05-2022

Finanstilsynet var i februar og marts 2022 på inspektion i Skjern Bank A/S (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Finanstilsynet har i samme forbindelse foretaget en undersøgelse af bankens bevilling af ejer- og fritidsboliglån med fokus på overholdelse af vækstvejledningen og god skik for boligkredit, for så vidt angår risikable boliglån og egenfinansiering

Sammenfatning og risikovurdering

Skjern Bank driver traditionel bankvirksomhed med fokus på privat- samt mindre og mellemstore erhvervskunder, hvor markedsområdet er hele Danmark. Udover egne bankprodukter tilbyder banken et bredt sortiment af realkredit-, investerings-, pensions-, leasing- og forsikringsprodukter.

Bankens primære markedsområder er defineret som Ringkøbing-Skjern Kommune, Esbjerg og Varde Kommune samt region Hovedstaden ekskl. Bornholm - samt det naturlige opland til disse områder.

Banken er kendetegnet ved at have en højere risikoprofil med relativt høj andel erhvervseksponeringer, herunder til landbrug og ejendomme, samt flere store eksponeringer end gennemsnittet af gruppe 3.

Banken har fået flere påbud på kreditområdet. I kreditpolitikken fandt Finanstilsynet eksempler på områder, der manglede præcisering og en nøjere afgrænsning af risici. Banken har fået et påbud om at sikre, at kreditpolitikken afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil.

Banken skal sikre, at der i alle tilfælde udarbejdes et betryggende beslutningsgrundlag med iagttagelse af koncernbetragtning og beregning af reel soliditet, så kreditpolitikken efterleves. For svage udlån skal der udarbejdes handlingsplan, der konkretiserer bankens fremadrettede operationelle tiltag over for kunden.

Banken skal sikre, at man følger bekendtgørelsen om god skik for boligkredit og i praksis tager individuel stilling til, om egenfinansieringen er passende for den enkelte kunde. Desuden skal banken sikre, at kundernes robusthed er tilstrækkelig ved belåning af boliger, herunder at rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt, og at formuen ikke er spinkel uden kompenserende tiltag.

Finanstilsynet gennemgik 145 udlån svarende til 21,5 pct. af de samlede udlån. Gennemgangen gav anledning til et antal nedklassificeringer, svarende til 5,3 pct. af de gennemgåede udlån, og svarende til 5,7 pct. af stikprøvens volumen. 

Gennemgangen gav anledning til mindre reguleringer af enkelte nedskrivninger på i alt 0,2 mio. kr.

Inspektionen medfører en samlet forøgelse af solvensbehovet på 4,8 mio. kr., som følge af en justering af tillægget til store kunder med finansielle problemer. Solvensbehovet opgøres herefter til 9,7 pct. af de risikovægtede aktiver, hvilket på inspektionstidspunktet er en stigning på 0,1 pct. point.  

 

 

Senest opdateret 25-05-2022