Redegørelse om temainspektion i Nykredit Bank (styringen af modpartsrisiko)

12-05-2022

Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Nykredit Bank for at vurdere Nykredit Banks styring af modpartsrisiko.

Inspektionen omfattede en gennemgang af bankens styringsdokumenter, organisering, opgaver og ansvarsdeling imellem afdelingerne. Herudover gennemgik Finanstilsynet bankens kontroller, tilgang til bevillinger af engagementer med modpartsrisiko, rapportering og ad-hoc analyser. 

Sammenfatning 

Finanstilsynet vurderer, at banken – blandt SIFIer – har en gennemsnitlig modpartsrisiko. 

Finanstilsynet gennemgik bankens processer og ansvarsdeling på modpartsrisikoområdet og kunne konstatere, at disse ikke var tilstrækkelig klare og dokumenterede. Dette indebærer en risiko for, at en opgave ikke bliver udført, at en relevant part ikke bliver hørt og orienteret, eller at der ikke er en tilstrækkelig håndtering af modpartsrisikoen i banken. Finanstilsynet har påbudt banken at sikre en klar ansvarsdeling og tilstrækkelig dokumentation for processerne relateret til styring af modpartsrisikoen. 

Bankens model til opgørelse af modpartsrisiko var på inspektionstidspunktet ikke tilstrækkelig dokumenteret og banken havde heller ikke valideret modellen. Banken havde dog inden inspektionen påbegyndt processen for at inkludere modellen i bankens modelregister og dermed sikre, at modellen er underlagt validering. Nykredit Bank har derfor fået påtale om, at banken ikke havde truffet foranstaltninger til at sikre, at modelrisikoen fra modellen til opgørelse af modpartsrisikoen blev håndteret tilstrækkeligt.

Finanstilsynet finder, at bankens rapportering til direktionen på modpartsrisikoområdet skal udbygges, så den giver et samlet overblik over bankens modpartsrisiko. Finanstilsynet har påbudt banken at forbedre rapporteringen.

Inspektionen gav ikke anledning til at ændre det af banken opgjorte solvensbehov på 10,9 pct. pr. 31. december 2021.

 

Senest opdateret 12-05-2022