Redegørelse om inspektion i Lollands Bank

31-05-2022

Finanstilsynet var i februar 2022 på inspektion i Lollands Bank (herefter banken). De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Lollands Bank er et lokalt pengeinstitut med hovedkontor i Nakskov og med et primært markedsområde på Lolland, Falster, Sydsjælland og Møn. Banken betjener både privatkunder og erhvervskunder, og har en overvægt af kunder indenfor erhvervssegmentet, herunder landbrug.

Banken er i højere grad eksponeret mod store eksponeringer, ejendom og landbrug end sammenlignelige gruppe-3 institutter. Andelene er endvidere steget over det seneste år. Der er eksempler blandt bankens store eksponeringer, der er så komplekse, at banken savner et overblik. Banken har desuden i både privat- og erhvervssegmentet en væsentlig større andel eksponeringer med væsentlige svaghedstegn (kunder i bonitetskategori 1 og 2c) end øvrige gruppe 3-institutter. Det stiller krav til bankens kredit- og risikostyring.

Bankens bestyrelse har fået et påbud om, at den løbende, og mindst én gang årligt, skal foretage en vurdering af, om bankens enkelte og samlede risici er acceptable, samt sikre, at forretningsmodel og politikker mv. afspejler den foretagne vurdering.

Endvidere har banken modtaget et påbud om i højere grad at dokumentere de på bestyrelsesmøderne førte drøftelser.

Bankens kreditpolitik er på en række områder meget overordnet, og giver ikke i tilstrækkelig grad klare retningslinjer for, hvilken risikoprofil, der er acceptabel for banken. Kreditpolitikken er således upræcis og giver i for stort omfang mulighed for at foretage fravigelser fra hovedreglerne, ligesom politikkens formuleringer åbner mulighed for individuelle fortolkninger. Banken har fået påbud om at præcisere kreditpolitikken.

Banken har tillige fået et påbud om at sikre en passende individuel egenfinansiering ved privatkunders boligkøb, hvor der foretages en helhedsvurdering af kunden.

Banken har modtaget påbud om, at den compliance- og risikoansvarlige skal øge dybden i sit arbejde og rapportering, ligesom banken skal sikre, at compliance- og risikostyringsfunktionen har tilstrækkelige ressourcer til at varetage sine ansvarsområder på betryggende vis.

Inspektionen gav anledning til nye nedskrivninger på 582 t.kr. 

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det af banken opgjorte solvensbehov den 30. september 2021 på 10,7 pct. ikke er tilstrækkeligt til afdækning af bankens risici. Banken vil øge solvensbehovet med 1,1 pct. point til i alt 11,8 pct., som følge af øget tillæg på store kunder med finansielle problemer samt operationel risiko. Finanstilsynet vurderer dette som dækkende.

 

Senest opdateret 31-05-2022