Redegørelse om inspektion i Klim Sparekasse

30-05-2022

Finanstilsynet var i februar 2022 på inspektion i Klim Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion.

Klim Sparekasse er en mindre sparekasse, som primært servicerer privatkunder og mindre erhvervsdrivende i Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt kommune. Sparekassen har desuden kunder i Aalborg, Aarhus og København, hvoraf de fleste dog har tilknytning til sparekassens lokalområde. Geografisk spænder sparekassen dog over et relativt stort geografisk markedsområde i forhold til tilsvarende institutter. 

Sparekassens største branche er landbrug og fiskeri med 19 pct. af de samlede udlån og garantier, hvilket er væsentligt over niveauet for tilsvarende institutter. Udlånet til branchen vedrører hovedsageligt fiskeriet ved Thorup Strand samt finansiering af mindre landbrug. 

Sparekassen har endvidere en stor obligationsbeholdning og som følge heraf højere markedsrisici end tilsvarende institutter.

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet sparekassens 46 største udlån. Sparekassen har en lav andel af kunder med normal god bonitet blandt de gennemgåede eksponeringer. Der blev statueret objektive indikationer for kreditforringelser (OIK) i yderligere 2 eksponeringer. Der var generelt ikke tilstrækkelig sammenhæng i de gennemgåede nedskrivningsberegninger, hvorfor sparekassen har fået påbud om at forbedre sine nedskrivningsberegninger for at sikre et retvisende nedskrivningsniveau på de enkelte kunder.

Sparekassen har desuden fået påbud om at udbedre mangler og uklarheder i kreditpolitikken. 

Herudover har sparekassen fået påbud om at styrke risikostyrings- og compliancefunktionens arbejde ved at tilrette funktionernes politikker, forretningsgange og instrukser, samt ved at sikre bedre sammenhæng mellem complianceansvarliges risikovurderinger, årsplaner og compliancegennemgange.

Sparekassen har endvidere ikke i tilstrækkelig grad sikret, at mangler i varetagelsen af outsourcede processer, tjenesteydelser og aktiviteter bliver identificeret, hvorfor sparekassen har fået påbud om løbende at overvåge, undersøge og kontrollere eksterne leverandørers arbejde.

Sparekassen har desuden fået påbud om at forbedre rapporteringen til bestyrelsen om sine markedsrisici.

Endeligt har sparekassen fået påbud om at sikre en forsigtig og korrekt opgørelse af sit individuelle solvensbehov og udbygge dokumentationen herfor, samt påbud om at undersøge årsagen til et væsentligt fald i sin samlede risikoeksponering i 2021.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det af sparekassen pr. ultimo december 2021 opgjorte solvensbehov på 11,9 pct. ikke er tilstrækkeligt til afdækning af sparekassens risici. Finanstilsynet vurderer, at solvensbehovet mindst skal udgøre 13,2 pct. Denne forøgelse skyldes et forøget tillæg til afdækning af risici forbundet med sparekassens koncentrationsrisici på brancher samt forøget tillæg til afdækning af markedsrisici.

 

 

Senest opdateret 30-05-2022