Redegørelse om inspektion i Mercedes-Benz Finans Danmark A/S (hvidvaskområdet)

01-07-2022

Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion i Mercedes-Benz Finans Danmark A/S.

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder, samt virksomhedernes undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt. 

Risikovurdering og sammenfatning 

Virksomheden yder finansiering til både erhvervsdrivende og private i form af låne- og leasingfinansiering af personbiler, varebiler, busser, lastbiler, trailere og sættevogne. 

Virksomheden yder hovedsagligt leasing- og finansieringsløsninger til kunder via forhandlere, der er certificerede som Mercedes-Benz forhandlere.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering. 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, kan forholdene i virksomheden i mellemtiden have ændret sig. 

Virksomheden får påbud om at foretage en risikovurdering af alle kundeforhold, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering, og at virksomheden kan gennemføre en korrekt kundekendskabsprocedure. 

Virksomheden får påbud om at kontrollere dokumenter, data og oplysninger, som virksomheden har indhentet i kundeforholdet, fra en pålidelig og uafhængig kilde, samt at indhente oplysninger om kundeforholdets tilsigtede beskaffenhed, og sikre, at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden får derudover påbud om at indhente identitetsoplysninger på alle virksomhedens kunder og indhenter oplysninger om juridiske personers reelle ejere med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kundekendskab til kunderne, og sikre at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. 

Virksomheden får påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, og sikre, at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden får ligeledes påbud om at overvåge kundernes transaktioner for at sikre, at transanktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil. Herunder skal virksomheden om nødvendigt indhente oplysninger om midlernes oprindelse. Virksomheden skal desuden sikre, at dokumenter, data eller oplysninger om kunderne løbende ajourføres.

Virksomheden får endvidere påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. 

 

 

Senest opdateret 01-07-2022