Redegørelse om inspektion i Dan Exchange A/S (hvidvaskområdet)

29-07-2022

Finanstilsynet var den 9. og 10. marts 2022 på inspektion i Dan Exchange A/S. Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.

 

Desuden omfattede inspektionen bankens kundekendskab og -overvågning samt bankens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne og kravene til interne kontroller på området.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomhedens forretningsmodel består i at tilbyde valutaveksling og pengeoverførsel fra virksomhedens filialer, som primært ligger i hovedstadsområdet. Kunderne er både lokale og turister, og alle kundeforhold sker ved fysisk henvendelse i filialerne. Virksomheden er agent i Danmark på betalingstjenesteområdet og tilbyder pengeoverførsel til udlandet gennem pengeoverførselsvirksomheden Western Union. Virksomheden har endvidere et stort forretningsområde inden for valutaveksling, som efter virksomhedens egen vurdering udgør 95 % af virksomhedens aktiviteter.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Det skyldes de mange kontanter, som indgår i forretningen og som gør det muligt at ombytte små pengesedler til store i udenlandsk valuta med henblik på lettere opbevaring eller transport, samt muligheden for at kunne sende penge til områder, hvor der er aktive terrororganisationer. Denne vurdering stemmer i øvrigt overens med de seneste nationale risikovurderinger på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at justere sin risikovurdering, som for tiden alene forholder sig til valutavekslingsforretningen, så risikoen for hvidvask og for terrorfinansiering behandles hver for sig og hele virksomhedens forretning inden for både valutaveksling og pengeoverførselsvirksomhed er medtaget, samt at risikovurderingen er underbygget med relevante data og tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

Virksomheden har i forlængelse heraf endvidere fået påbud om at justere sin politik på hvidvaskområdet, så denne også omfatter hele virksomhedens forretning (og ikke kun valutaveksling). Politikken skal fortsat tage udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætte de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholde de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden har tilsvarende også fået påbud om at udarbejde skriftlige forretningsgange, som indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre inden for pengeoverførsler (og ikke kun valutaveksling). Forretningsgangene skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten, screening af medarbejdere og intern kontrol.

Virksomheden har desuden fået påbud om at udarbejde specifikke forretningsgange for virksomhedens interne kontroller.

Virksomheden har fået et påbud om at opdatere sine forretningsgange, så disse er i overensstemmelse med hvidvasklovens bestemmelser om nærtstående til politisk eksponerede personer.

Afslutningsvist har virksomheden fået påbud om at sikre, at virksomheden får effektivt screenet for kunder, der er omfattet af sanktioner.

 

Senest opdateret 29-07-2022