Redegørelse om inspektion i Sønderhå-Hørsted Sparekasse

25-01-2022

Finanstilsynet var i november 2021 på inspektion i Sønderhå-Hørsted Sparekasse. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et mindre og lokalt gruppe 4-institut med en enkel forretningsmodel. Sparekassen tilbyder enkle indlåns- og udlånsprodukter, samt rådgivning om blandt andet pension, investering og forsikring til private og mindre erhvervsdrivende i Thy og på Mors, som er de primære geografiske forretningsområder.

Sparekassens forretningsmodel og kreditpolitik tillader markant større andel af udlån uden for det primære markedsområde, end hvad der aktuelt er. Tilsvarende ligger grænserne for eksponeringer mod specifikke brancher noget over det aktuelle niveau. Sparekassens kreditpolitik er på en række områder meget overordnet og giver ikke i tilstrækkelig grad klare retningslinjer for, hvilken risikoprofil der er acceptabel for sparekassen. Derfor har sparekassen fået påbud om, at sikre, at kreditpolitikken klart afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil på kreditområdet, herunder skal grænser for eksponeringer til enkeltbrancher samt for kunder udenfor markedsområdet tilpasses, så kreditpolitikken virker som et styringsværktøj.

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 44 udlån, heraf 37 udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget samt øvrige udlån til sparekassens ledelse.

Gennemgangen førte til, at 6 udlån fik en dårligere risikoklassifikation samt øget nedskrivning for 422 t.kr. på en enkelt eksponering. 

Sparekassen har fået påbud om at øge kvaliteten af rapporteringen, forretningsgangene og beslutningsgrundlaget på kreditområdet.

Sparekassen har desuden fået påbud om at sikre en fyldestgørende protokollering af drøftelserne på bestyrelsesmøderne. Sparekassen har tillige fået påbud om at sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til udførelse af compliance- og risikostyringsopgaver, ligesom det skal sikres, at sparekassen indrettes, så der er betryggende funktionsadskillelse.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af inspektionen, at sparekassens individuelle solvensbehov skal forøges til mindst at udgøre 13,3 pct., hvilket er en forøgelse på 2,9 procentpoint i forhold til sparekassens vurdering på 10,4 pct. Denne forøgelse skyldes tillæg som følge af høj udlånsvækst, et forøget tillæg til afdækning af risici forbundet med sparekassens udlån til store kunder med finansielle problemer, forøget tillæg til afdækning af markedsrisici samt forøget tillæg for operationelle risici.
 

 

Senest opdateret 25-01-2022