Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea – transaktionsovervågning

14-01-2022

Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (”filialen”).

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet Duff & Phelps (D&P). Undersøgelsen var en fortsættelse af en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i et udsnit af større banker i Danmark, der blev indledt i 2019. 

D&P fremsendte sin endelige rapportering til Finanstilsynet den 18. december 2020 (D&P-rapporten). 

D&P-rapporten indeholder en vurdering af egnethed og effektivitet af processer, systemer og rammer for transaktionsovervågning i banken på baggrund af gældende lovgivning og international best practice, og er blandt andet baseret på D&Ps kendskab til branchepraksis på europæisk niveau for effektiv transaktionsovervågning.

Sammenfatning

Filialen er det næststørste pengeinstitut i Danmark. Filialen udbyder alle typer af bankprodukter fra simple indlånskonti til privatkunder, komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser, kapitalforvaltning og investering. Filialen har et meget betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer. Et større antal kunder er bosiddende i eller med hjemsted i udlandet, ligesom et større antal fysiske kunder er distancekunder.

Omfanget af transaktioner, herunder grænseoverskridende pengeoverførsler, er betydeligt. En væsentlig del af kundernes transaktioner gennemføres via netbank eller via kontanthåndtering i forbindelse med konto-indbetalinger, valutaveksling og pengeoverførsel.

Filialen har betydelige aktiviteter indenfor værdipapirhandel, trade finance, og private banking, og filialen har et omfattende antal grænseoverskridende korrespondentforbindelser.
 
Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at filialens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. 

Filialen har de seneste år igangsat væsentlige tiltag med henblik på at styrke filialens foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. 

På baggrund af observationer og konklusioner i D&P-rapporten sammen-holdt med gældende lovgivning og Finanstilsynets praksis er der en række forhold, der giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Det bemærkes, at observationer og konklusioner vedrører forholdene på inspektions-tidspunktet, som kan have ændret sig i den forløbne tid.

Filialen har fået et påbud om at sikre, at filialens overvågningssystem indeholder scenarier, der i tilstrækkelig grad kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra filialens kendskab til kunden til generering af alarmer, samt at sikre, at alle transaktioner dækkes af overvågningssystemet.

Filialen har fået påbud om at sikre, at der sker en tilstrækkelig overvågning af trade finance i filialen.

Filialen har fået et påbud om at sikre, at overvågningssystemets model for automatisk scoring og lukning af alarmer anvendes i forsvarligt omfang og på et tilstrækkeligt grundlag. Banken skal desuden validere modellen samt sikre en tilstrækkelig kontrol med beslutninger om automatisk lukning af alarmer og undersøge og tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for konsekvenserne af den manglende validering af modellen.

Filialen har tillige fået et påbud om at sikre, at filialens overvågningssystem dækker kapitalmarkedsområdet, herunder udarbejde forretningsgange for undersøgelse, notering og underretning om mistænkelige transaktioner på kapitalmarkedsområdet. 

Filialen har endelig fået et påbud om at sikre, at underretning til Hvid-vasksekretariatet sker omgående, hvis filialen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
 

 

Senest opdateret 14-01-2022