Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S – transaktionsovervågning

14-01-2022

Finanstilsynet gennemførte i perioden 18. august – 18. december 2020 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Danske Bank A/S (banken).

 

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet Duff & Phelps (D&P). Undersøgelsen var en fortsættelse af en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i et udsnit af større banker i Danmark, der blev indledt i 2019. 

D&P fremsendte sin endelige rapportering til Finanstilsynet den 18. december 2020 (D&P-rapporten). 

D&P-rapporten indeholder en vurdering af egnethed og effektivitet af processer, systemer og rammer for transaktionsovervågning i banken på baggrund af gældende lovgivning og international best practice, og er blandt andet baseret på D&Ps kendskab til branchepraksis på europæisk niveau for effektiv transaktionsovervågning.

Sammenfatning

Banken er det største pengeinstitut i Danmark. Banken driver alle typer bankforretninger, herunder simple indlånskonti til privatkunder, komplicerede finansielle produkter til investorer, full service bankløsninger til erhvervsdrivende og kapitalforvaltning og investering. Banken har et meget betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer.

Banken har datterselskaber, filialer og repræsentationskontorer i en række udenlandske jurisdiktioner. Mange af bankens procedurer og tekniske løsninger er fælles for bankens danske og udenlandske forretningsenheder, især i Norden. Omfanget af transaktioner, herunder grænseoverskridende pengeoverførsler, er betydeligt. En væsentlig del af kundernes transaktioner gennemføres via netbank eller via kontanthåndtering.

Banken har betydelige aktiviteter indenfor værdipapirhandel, trade finance og private banking, og banken har et stort antal grænseoverskridende korrespondentforbindelser. 

Finanstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er høj.

Banken har de seneste år igangsat væsentlige tiltag med henblik på at styrke bankens foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og har i maj 2020 udarbejdet en omfattende plan herfor, benævnt Financial Crime Plan (FCP). 

På baggrund af observationer og konklusioner i D&P-rapporten sammenholdt med gældende lovgivning og Finanstilsynets praksis er der nogle forhold, der giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Det bemærkes, at observationer og konklusioner vedrører forholdene på inspektionstidspunktet, som kan have ændret sig i den forløbne tid.

Finanstilsynet bemærker, at bankens systemer og procedurer til risikovurdering af kunder lider af væsentlige svagheder. Området er omfattet af et tidligere påbud, på hvilket der er igangværende opfølgning, og området er omfattet af FCP. Finanstilsynet finder imidlertid, at det er afgørende, at udbedringen af manglerne på dette område fremskyndes mest muligt. Banken har på den baggrund fået et påbud om at fremsende en tidsplan med milepæle, der sikrer fremskyndelse på dette område. 

Banken har fået et påbud om at sikre, at bankens kunder overvåges allerede fra det tidspunkt, kundeforholdet indledes, samt at alle nye typer af transaktioner dækkes af overvågningssystemet.

Banken har herudover fået et påbud om at sikre en tilstrækkelig overvågning af trade finance i banken, herunder at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange for undersøgelse af transaktioner på området.

Banken har endelig fået et påbud om at sikre, at der sker en tilstrækkelig transaktionsovervågning af kunder i Danske Invest Management, Luxembourg filial, og at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange på området.

 

Senest opdateret 14-01-2022