Redegørelse om inspektion i Agilease A/S (hvidvaskområdet)

25-01-2022

Finanstilsynet var i september 2021 på inspektion i Agilease A/S. Inspektionen vedrørte hvidvaskområdet og omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden driver leasingvirksomhed og tilbyder finansiel leasing til privat- og erhvervskunder.  

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask og terrorfinansiering. 

Inspektionen har givet anledning til følgende tilsynsreaktioner:

Virksomheden har fået påbud om at revidere virksomhedens risikovurdering, således at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og på den baggrund omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser samt transaktioner og leveringskanaler. Herudover skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Virksomheden har fået påbud om at revidere sine forretningsgange, således at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. Forretningsgangene skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, herunder skærpede kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten, screening af medarbejdere og intern kontrol.

Virksomheden har desuden fået påbud om at foretage en risikovurdering af kundeforholdene, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering. 

Virksomheden har ligeledes fået påbud om at undersøge og have forretningsgange til at afgøre, om kunderne er eller i løbet af kundeforholdet bliver nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person. 

Virksomheden har endvidere fået påbud om at undersøge mistænkelige transaktioner, herunder at notere og opbevare resultaterne af disse undersøgelser, og sikre, at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. 

Virksomheden har også fået et påbud om at foretage underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Virksomheden har endvidere fået et påbud om etablere en whistleblowerordning, hvor virksomhedens ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf. 

Endelig har virksomheden fået en påtale for, at virksomheden ikke før 2021 har haft en risikovurdering, en politik på hvidvaskområdet, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet. 
 

 

Senest opdateret 25-01-2022