Resumé af afgørelse om fremadrettet påbud til SimCorp A/S vedrørende årsrapporten for 2020

22-02-2022

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for SimCorp A/S for 2020. Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Styrelsens kontrol af årsrapporten gav anledning til, at styrelsen påbød virksomheden fremadrettet at medtage oplysninger om nedenstående forhold. Styrelsen har benyttet reaktionen ”fremadrettet påbud”, da offentliggørelsen af virksomhedens årsrapport for 2021 er nært forestående.

Manglende oplysning om forholdet mellem omsætningen fordelt på segmenter og omsætningen fordelt på kategorier efter IFRS 15, afsnit 114.

Virksomheden har i årsrapporten oplyst om omsætningen fordelt på virksomhedens præsentationspligtige segmenter i henhold til IFRS 8. Virksomheden har endvidere oplyst om omsætningen fordelt på kategorier, som krævet af IFRS 15, afsnit 114. 

I henhold til IFRS 15, afsnit 115, skal virksomheden dog også give de fornødne oplysninger til, at regnskabsbrugerne kan forstå forholdet mellem oplysning om omsætning opdelt efter IFRS 15 og oplysning om omsætning for hvert præsentationspligtigt segment.

Virksomheden fremførte, at den i henhold til IFRS 15, afsnit 115, ikke nødvendigvis behøver at udarbejde en beløbsmæssig specifikation af omsætningen, således at omsætningen pr. segment også skal specificeres i henhold til de relevante kategorier efter IFRS 15, afsnit 114.Styrelsen er enig i, at standarden ikke kræver en beløbsmæssig specifikation. Da årsrapporten imidlertid ikke indeholdt de krævede oplysninger efter IFRS 15, afsnit 115, hverken som en beløbsmæssig specifikation eller forklaret på anden måde, har styrelsen påbudt virksomheden fremadrettet at give oplysninger, der opfylder kravet i IFRS 15, afsnit 115.

Følsomhedsoplysninger for valutarisici vedrørende tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

Det fremgår af virksomhedens årsrapport, at virksomheden har omkostningsført et nettotab vedrørende valutakursændringer på 7,4 mio. EUR. 

Virksomheden har på forespørgsel fra styrelsen oplyst, at størstedelen af dette tab vedrørte valutakurstab på tilgodehavender hos dattervirksomheder. Disse tilgodehavender var i USD og SGD.

Virksomheden oplyste endvidere, at tilgodehavenderne ikke bliver anset som en del af nettoinvesteringen i de udenlandske virksomheder, hvorfor kursregulering i henhold til IAS 21, afsnit 45, indregnes i resultatopgørelsen.

Virksomheden havde dog ikke taget højde for disse koncerninterne tilgodehavender i de følsomhedsanalyser vedrørende ændringer af valutakurser, som virksomheden havde indarbejdet i årsrapporten.

Det fremgår af IFRS 7, afsnit 40, vedrørende følsomhedsanalyse for markedsrisiko, at en virksomhed skal blandt andet give følgende oplysninger:

en følsomhedsanalyse for hver type markedsrisiko, virksomheden er udsat for ved regnskabsårets afslutning, med angivelse af, hvordan resultat og egenkapital ville være blevet påvirket af ændringer i den relevante risikovariabel, som var rimeligt sandsynlige på det tidspunkt.

Styrelsen er enig med virksomheden i den regnskabsmæssige behandling af valutakursreguleringen af tilgodehavenderne hos dattervirksomhederne. Det er dog styrelsens vurdering, at følsomhedsanalysen i henhold til IFRS 7, afsnit 40, tillige skulle have omfattet risikoen for valutakursændringer på tilgodehavender hos dattervirksomheder i fremmed valuta.

Styrelsen har påbudt virksomheden fremadrettet at medtagne oplysninger i henhold til IFRS 7, afsnit 40, om, at følsomheder overfor valutakursrisici skal inkludere eventuelle tilgodehavender hos dattervirksomheder i fremmed valuta. Da tilgodehavenderne er eliminerede i koncernregnskabet, er det styrelsens vurdering, at regnskabsbrugerne er mindre oplyste om denne risiko, hvilket er med til at øge vigtigheden af at oplyse om risiciene forbundet til disse tilgodehavender ved udarbejdelsen af følsomhedsanalyserne.

Senest opdateret 22-02-2022