Politianmeldelse af Obton Forvaltning A/S for vildledende markedsføring

22-12-2022

Finanstilsynet anmodede den 16. december 2022 National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede nærmere politimæssig efterforskning af Obton Forvaltning A/S.

Obton Forvaltning A/S (Obton) fik den 1. august 2022 påbud vedrørende vildledende markedsføring af afkast for sine fonde. For to fonde, Obton Impact AKK Privat A/S og Obton Impact AKK Selskab P/S, havde Obton anvendt en metode for afkastberegning, som i særlig grad overvurderede investeringsafkastet.

Obton beregnede afkasttal i markedsføringsmaterialet for de to fonde ved først at beregne et procenttal for den interne rente/Internal Rate of Return (IRR), som ikke adskiller sig markant fra afkasttallene i KID, hvorefter virksomheden brugte dette til at fremdiskontere det forventede resultat over en given årrække. Herefter beregnede virksomheden et årligt gennemsnitligt afkast ved at dividere med antal år i investeringsperioden.

Beregningsmetoden, som Obton benyttede, adskiller sig fra den metode, som skal benyttes i henhold til lovgivningen til at beregne oplysninger om afkast i dokumentet med central information (KID) for fondene, som også er den finansielt-teoretisk korrekte metode. Overvurderingen bliver større, desto længere investeringsperioden er.

Derved nåede Obton frem til afkasttal på op til 11,9 pct. for en investeringsperiode på 20 år og 17,5 pct. for en investeringsperiode på 30 år, som fremgik i markedsføringsmaterialet for fondene. Til sammenligning viste afkastscenarierne i KID 3,5 pct. i det moderate scenarie for den anbefalede investeringsperiode på 30 år. De opdaterede KID pr. 29. august 2022 viste hhv. 6,63 pct. og 6,64 pct. i det moderate scenarie for 30 år.

Finanstilsynet vurderer, at dette udgør en grov overtrædelse af god forretningsskik, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.  (FAIF-loven) og reglerne om markedsføring af fonde i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1156 (cross border-forordningen) og artikel 9, 1. pkt., i forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIP-forordningen).

Senest opdateret 22-12-2022