Redegørelse om inspektion i Lunar Bank A/S

22-12-2022

Finanstilsynet var i august/september 2022 på inspektion i Lunar Bank A/S (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Lunar Bank modtog sin pengeinstituttilladelse i 2019 og påbegyndte den egentlige pengeinstitutvirksomhed i 2020. Udlånsbalancen er vokset betydeligt siden opstarten, særligt som følge af opkøb af en svensk udlånsvirksomhed. Banken er stadig i en opstartsfase og har begrænset erfaring med den valgte forretningsmodel. Banken har fortsat en væsentlig negativ drift, hvorfor der også er betydelig usikkerhed omkring forretningsmodellens holdbarhed. 

Ved gennemgangen af bankens udlån har Finanstilsynet konstateret, at banken ikke foretager en tilstrækkelig kreditvurdering af kunderne, at langt de fleste kunder ikke er risikoklassificeret korrekt, samt at en stor andel af de gennemgåede kunder enten er i betydelige økonomiske vanskeligheder eller er kendetegnet ved betydelige svaghedstegn. Inspektionen har medført øgede nedskrivninger for ca. 66,4 mio. kr., på den svenske del af porteføljen, som følge af manglende identifikation af objektiv indikation for kreditforringelse på en stor del af bankens portefølje.

Banken har modtaget en række påbud på kreditområdet. På kreditområdet i Danmark er der ikke tilstrækkelig funktionsadskillelse mellem enhederne, hvilket bl.a. indebærer, at kreditafdelingen kontrollerer sig selv. På kreditområdet i Sverige er kvaliteten af kreditkontrollerne ikke på et acceptabelt niveau. Desuden har banken mangler omkring kategoriseringen og stadieplaceringen af nødlidende kunder samt i kontrol og rapporteringen vedrørende store eksponeringer mod koncernrelaterede virksomheder. Banken skal derfor styrke sit kontrolmiljø på kreditområdet, sikre korrekt håndtering af nødlidende kunder samt sikre tilstrækkelig kontrol og rapportering vedrørende store eksponeringer mod koncernrelaterede virksomheder.

Bankens kreditpolitik afspejler endvidere ikke den ønskede risikoprofil på kreditområdet ud fra præcise, specifikke og målbare regler og beskrivelser, hvorfor kreditpolitikken skal tilrettes.

Banken baserer sig i betydeligt omfang på dobbeltansættelser og outsourcing til koncernforbudne selskaber. Banken har et større efterslæb omkring efterlevelse af de gældende lovkrav vedrørende outsourcing, hvorfor banken har fået et påbud om at sikre efterlevelse af disse lovkrav og allokere tilstrækkelige ressourcer til området. 

Banken har heller ikke tilstrækkelig styr på de ansættelsesmæssige forhold i banken og koncernen, hvilket medfører en øget risiko for videregivelse af fortrolige oplysninger og interessekonflikter. Banken skal derfor sørge for den nødvendige ansættelsesmæssige tilknytning til banken, samt sikre at der sker tilstrækkelig identifikation og registrering af potentielle interessekonflikter.

Inspektionen har endvidere medført en række påbud på markedsrisikoområdet. Banken skal herunder sikre, at alle væsentlige markedsrisici, herunder strukturel valutarisiko og førtidsindfrielsesrisiko på opsparingskonti, identificeres, måles, styres og rapporteres. Banken skal desuden tilrette instruksen til direktionen m.h.t. ansvar for overholdelse af risici, stillingtagen til, hvilke typer af finansielle instrumenter og valutaer der må handles med, samt kravene til direktionens straksrapportering til bestyrelsen af overskridelser af bestyrelsens retningslinjer. Endvidere skal banken indføre procedurer og systemer, som sikrer, at markedsovervågningen dækker alle ordrer og transaktioner, som banken foretager med finansielle instrumenter, samt indføre kontroller af, om alle handler opfylder kravene til ikke at skulle placeres i handelsbeholdningen.

Bankens brug af modeller og håndtering af modelmæssige problemer på kreditområdet udgør betydelige operationelle risici. Banken har derfor fået et påbud om at indføre foranstaltninger, der sikrer tilstrækkelig identifikation, håndtering og overvågning af risici forbundet med udvikling, implementering, vedligeholdelse og anvendelse af modellerne.

Banken har desuden modtaget et påbud om, at den skal sikre en forsvarlig og korrekt opgørelse af det individuelle solvensbehov og udbygge argumentationen, analyserne og dokumentationen, således at bestyrelsen har en reel mulighed for at vurdere og kontrollere solvensbehovet. 

Solvensbehovet skal øges med 218 mio. kr., primært henset til bankens markeds- og kreditrisici.

Med en kapitaloverdækning på kun 78 mio. kr. ultimo september 2022, bryder banken for nuværende betydeligt med både sin egen og den efter Finanstilsynets vurdering tilstrækkelige kapitalmålsætning. 

Banken har som følge af ovenstående observationer fået en risikooplysning om, at bankens væsentlige styringsmæssige mangler, den svage kapitalisering samt den strategiske og kreditmæssige risikoappetit kan medføre, at banken kommer i konflikt med kapitalkravene. Banken bør derfor styrke sin kapitalisering og/eller mindske risikovilligheden.

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen foretaget en regnskabskontrol af bankens halvårsrapport for 2022. Regnskabskontrollen har fokuseret på den regnskabsmæssige behandling af goodwill.

Halvårsrapporten for 2022 er udarbejdet efter reglerne i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). De danske regnskabsregler er forenelige med de internationale regnskabsregler, for så vidt angår indregning og måling.

Banken har i halvårsrapporten indregnet goodwill i forbindelse med tilkøb af virksomhed. Banken har dog ikke i forbindelse med udarbejdelse af halvårsrapporten foretaget en værdiforringelsestest af aktivet og nedskrevet goodwill med en eventuel konstateret værdiforringelse.

Finanstilsynet vurderer, at der senest pr. balancedagen 30. juni 2022, forelå indikationer for værdiforringelse, som banken ikke har taget i betragtning ved sin vurdering af, om der forelå værdiforringelse af aktivet.

Finanstilsynet har derfor givet banken påbud om at rette fejlen og offentliggøre supplerende/ korrigerende information til halvårsrapporten 2022. Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at fejlen i sig selv er væsentlig for en regnskabsbruger.

De indikatorer på værdiforringelse, som banken som minimum skulle have taget i betragtning ved vurdering af værdiforringelse og af om der skulle foretages en nedskrivningstest, fremgår af pkt. 12, i International Accounting Standards nr. 36 om værdiforringelse af aktiver.

Banken har efterfølgende udarbejdet en værdiforringelsestest, hvoraf der fremgår et nedskrivningsbehov på goodwill.

Banken har tilkendegivet overfor Finanstilsynet, at banken vil udarbejde og offentliggøre supplerende / korrigerende information til halvårsrapporten 2022, hvori nedskrivningen af goodwill fremgår.
 

 

Senest opdateret 22-12-2022