Redegørelse om inspektion i Frøs Sparekasse

07-12-2022

Finanstilsynet var i august/september 2022 på inspektion i Frøs Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering 

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse med hovedsæde i Rødding og med 11 filialer beliggende i Syd- og Sønderjylland. Sparekassens forretningsmodel omfatter, ud over bankprodukter, et bredt sortiment af realkredit-, investerings-, pensions- og forsikringsprodukter samt leasing, som udbydes via samarbejdspartnere. 

Målgruppen er privatkunder og erhvervskunder med en sund økonomi, hvilket omfatter privatkunder samt små og mellemstore erhvervskunder. Sparekassen er kendetegnet ved at have en høj andel af privatkunder. Den aktuelle fordeling er ca. 70 pct. privatkunder og 30 pct. erhvervskunder.

Ved seneste inspektion i 2019 konstaterede Finanstilsynet, at sparekassens forretningsmodel indeholdte visse uholdbare elementer. Blandt andet lå sparekassens basisindtjening på et væsentligt lavere niveau end institutter af samme størrelse. Derudover havde sparekassen en meget høj andel af kunder med visse eller væsentlige svagheder, mens sparekassens kapitalisering ligeledes var lavere end sammenlignelige institutter.

Sparekassen har siden seneste inspektion forbedret basisindtjeningen, der dog fortsat er en smule mindre end for sammenlignelige institutter. Derudover har sparekassen siden seneste inspektion mindsket andelen af kunder med visse eller væsentlige svagheder samt opnået en forbedret kapitalisering. 

Sparekassen har fået påbud om at sikre, at lån til ledelsesmedlemmer bevilges på fysiske bestyrelsesmøder, og at disse typer af udlån gennemgås minimum en gang årligt.

Sparekassen har desuden fået påbud om at sikre, at grænserne i forretningsmodellen er tilpassede, så de reelt kan fungere som styringsværktøj for bestyrelsen.

På kreditområdet har sparekassen modtaget påbud om at præcisere sin kreditpolitik, så den på en mere præcis måde angiver bestyrelsens overordnede retningslinjer og ønskede risikoappetit på kreditområdet. Sparekassen er derudover blevet påbudt at indarbejde betingelser for accept af alle afvigelser/undtagelser samt krav om kompenserende forhold i sin kreditpolitik. Endvidere er sparekassen blevet påbudt at sikre, at der foreligger opdaterede og operationelle handlingsplaner for svage eksponeringer.

Sparekassen har reduceret sine faktiske markedsrisici markant i 2021, som følge af en ændret investeringsstrategi. Sparekassen har på markedsrisikoområdet fået påbud om at tilpasse rammerne i sin politik og instruks i henhold til den af bestyrelsen ønskede risikoprofil, så disse ikke tillader en markant stigning i markedsrisikoen og meget høj markedsrisikoprofil. Sparekassen er tillige blevet påbudt at foretage kontrol af alle væsentlige risikobehæftede opgaver på markedsrisikoområdet samt sikre, at overskridelser rapporteres inden for en kort tidsramme.

Finanstilsynet har gennemgået i alt 118 udlån svarende til ca. 13,7 pct. af de samlede udlån. Gennemgangen har givet anledning til nedklassificeringer af 3,4 pct. af de gennemgåede udlån, svarende til 3,0 pct. af stikprøvens volumen. 

Gennemgangen gav anledning til en enkelt mernedskrivning på i alt ca. 0,2 mio. kr.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det opgjorte solvensbehov på 9,8 pct. pr. den 30. juni 2022 som værende dækkende.

 

Senest opdateret 07-12-2022