Redegørelse om påbud til Obton Forvaltning A/S om at ændre vildledende markedsføring af fonde og berigtige oplysninger overfor kunder

04-08-2022

Obton Forvaltning A/S har markedsført sine fonde med oplysninger om forventede afkast, der ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår i dokumentet med central investorinformation (KID) for fondene.

Oplysningerne i markedsføringsmaterialet stiller investor et højere afkast i udsigt og er derfor vildledende og egnede til at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

Sammenfatning 

En forvalter af en alternativ investeringsfond (FAIF) skal sikre, at alle oplysninger i markedsføringsmaterialet for dens fonde ikke er vildledende. Forvalteren skal udarbejde et dokument med central investorinformation, hvor bl.a. det forventede afkast skal fremgå. Det forventede afkast skal beregnes i overensstemmelse med reguleringen for at hindre, at forvalteren kan skønmale afkastforventningerne. Markedsføringsmaterialet for en fond må ikke indeholde oplysninger, der er i modstrid med de oplysninger, der fremgår i dokumentet med central investorinformation (KID) for fonden. Desuden skal det fremgå af markedsføringsmaterialet, at der findes et KID for fonden, og hvordan og hvorfra det kan erhverves.

Obton Forvaltning A/S (Obton) markedsfører fonde bl.a. gennem annoncer i nyhedsmedier og på sociale medier, i brochurer og via dets hjemmeside. I markedsføringsmaterialet har Obton angivet et forventet gennemsnitligt årligt afkast over en given investeringsperiode for den enkelte fond, der er betydeligt højere end det, som fremgår i afkastscenarier angivet i KID’et for samme fond og baseret på samme investeringsperiode. Obton har i visse tilfælde således fremhævet oplysninger om et forventet gennemsnitligt årligt afkast på op til 17,5 pct., hvor oplysningerne i KID for samme fond angav et forventet gennemsnitligt årligt afkast på 6,0 pct. for selv det mest fordelagtige scenarie. Obtons markedsføringsmateriale for fonde indeholdte ingen henvisning til KID’et for den givne fond, eller hvordan og hvorfra det kan erhverves.

Obton beregnede det forventede gennemsnitligt årligt afkast ved, at det forventede resultat over en given investeringsperiode (f.eks. 1, 15 eller 30 år) blev beregnet ved anvendelse af den interne rente/Internal Rate of Return (IRR) og ved at indregne renters rente. Værditilvæksten efter investeringsperioden blev derefter fordelt ligeligt pr. år og divideret med investeringen for at beregne et årligt gennemsnitligt afkast i procent, der ikke tager højde for, at der skal tilbagediskonteres med IRR, hvis det årlige afkast skal være retvisende. Denne metode fører til, at det i markedsføringsmaterialet oplyste gennemsnitlige årlige afkast fremstår væsentligt højere end det forventede afkast, der skal angives i KID’et. Derved blev gevinsten ved at investere i Obtons fonde overvurderet. Denne overvurdering kan gøres vilkårligt stor ved at forlænge den investeringsperiode, som afkastet beregnes over for et givet IRR.

Finanstilsynet vurderede, at Obtons markedsføringsmateriale for virksomhedens fonde indeholdte oplysninger om forventet afkast, som var i modstrid med oplysningerne om forventet afkast i KID for den samme fond. Fordi Obtons angivelse af forventet afkast i markedsføringsmateriale fik dens fonde til at fremstå mere fordelagtige end andre fonde, vurderede Finanstilsynet, at markedsføringen var vildledende og egnet til at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

Finanstilsynet påbød derfor Obton at bringe oplysningerne i markedsføringsmaterialet om det forventede årlige afkast i overensstemmelse med oplysningerne i dokumenterne med central investorinformation for fondene, således at oplysningerne ikke er egnede til at vildlede og påvirke investorers adfærd på markedet i strid med § 18, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.  (FAIF-loven) og artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1156 (cross border-forordningen) og ikke er i strid med artikel 9, 1. pkt., i forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIP-forordningen).

Finanstilsynet påbød desuden Obton at berigtige den vildledende information i markedsføringsmaterialet til Obtons kunder ved individuel kommunikation overfor nuværende kunder i medfør af § 164, stk. 2, i FAIF-loven, jf. § 18, stk. 1.

Endelig påbød Finanstilsynet Obton at angive i markedsføringsmaterialet for dets fonde, at der findes et dokument med central investorinformation, og hvordan og hvorfra det kan erhverves, i henhold til artikel 9, 2. pkt., i PRIIP-forordningen.

 

Senest opdateret 04-08-2022