Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S (hvidvaskområdet)

07-04-2022

Finanstilsynet var den 14. og 15. oktober 2021 på inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, risikoklassifikation af kunder, kundekendskab, kundekendskabsprocedure samt undersøgelses- og underretningspligten.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Facit Bank A/S er et pengeinstitut, som i august 2019 fik tilladelse til at drive pengeinstitut i Danmark. Banken har en filial i Norge og en i Sverige. Bankens forretningsmodel består i at tilbyde usikrede forbrugslån til privatkunder bosiddende i Danmark, Norge og Sverige både direkte via Facit Bank A/S og igennem søsterselskabet 3C Retail A/S eller eksterne brokere. Banken tilbyder endvidere indlån. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at banken har en simpel forretningsmodel. Omvendt har banken udelukkende delkundeforhold og ser sig selv som en digital bank, hvorfor alle bankens kunder bliver onboardet uden fysisk tilstedeværelse i banken. 

På baggrund af inspektionen har følgende områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den indeholder en vurdering af alle de risici, som banken har identificeret i sin forretningsmodel. 

Banken har fået påbud om at revidere forretningsgangen for risikoklassifikation af kunder med henblik på at sikre, at banken kan foretage en konkret og dokumenteret risikovurdering af bankens enkelte kundeforhold. 

Banken har fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor banken vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. 

Banken har slutteligt fået påtale for, at banken ikke før 2020 har undersøgt midlernes oprindelse samt indhentet dokumentation herfor, således at banken har kunne vurdere, om der var mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og derfor skulle underrettes til Hvidvasksekretariatet. 

 

 

Senest opdateret 07-04-2022