Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S (hvidvaskområdet)

25-04-2022

Finanstilsynet var den 6. og 7. oktober 2021 på inspektion i Basisbank. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen om-fattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Basisbank var et pengeinstitut, der ved inspektionens start udelukkende opererede online. Banken beskæftigede sig med privatkunder bosat i Danmark. Banken henvendte sig særligt til danske kunder med indlånsoverskud, og tilbød enkle indlåns- og opsparingsprodukter.

Herudover beskæftigede banken sig med udlån, hvor banken både tilbød kontantlån og genstandslån.

Banken havde den 14. juni 2021 offentliggjort, at banken havde indledt en proces med at afvikle sin forretning i Danmark, hvorfor banken ikke længere optager nye kunder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er medium til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at banken udelukkende har fjernkunder, og at banken har et relativt stort antal delkunder.

Finanstilsynet konstaterede en række forhold under inspektionen, som banken er blevet gjort opmærksom på. Det drejede sig bl.a. om behovet for en revision af dels risikopolitikken, dels forretningsgangen for etablering af kundeforhold, samt behovet for at banken foretager en egentlig og konkret risikovurdering af kunderne, og at banken undersøger baggrunden og formålet for transaktioner, som banken vurdere er mistænkelige.

Henset til bankens afvikling, har Finanstilsynet undladt at komme med reaktioner på baggrund af inspektionen, da reaktionerne ville relatere sig til aktiviteter, som banken ikke længere udfører.

 

Senest opdateret 25-04-2022