Redegørelse om inspektion i Secure Payment A/S (hvidvaskområdet)

10-09-2021

Finanstilsynet foretog i februar 2021 en inspektion i Secure Payment A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Secure Payment A/S (”Virksomheden”) udbyder escrow-løsninger, hvor virksomheden tilbyder deponering af købesum i forbindelse med køb og salg af brugte biler mellem erhvervsdrivende via auktionsplatformen Autoproff A/S. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på virksomhedens størrelse, forretningsmodel, produkter og kunder. Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at virksomheden har en relativt beskeden kundekreds.

På baggrund af det af virksomheden fremsendte materiale samt oplysninger givet under inspektionen, er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder. Herudover skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og terrorfinansiering, samt at risikovurderingen er underbygget med relevante data og tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

Virksomheden har fået påbud om at revidere virksomhedens hvidvaskpolitik, så den i tilstrækkelig grad tager udgangspunkt i virksomhedens risici, og fastsætter de strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principelle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, således at risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden indhenter identitetsoplysninger på alle virksomhedens kunder, herunder at virksomheden indhenter oplysninger om kundernes reelle ejere, og at virksomheden kontrollerer de reelle ejeres identitetsoplysninger ved en pålidelig og uafhængig kilde. 

Virksomheden har herudover fået et påbud om at sikre, at den foretager tilstrækkelige undersøgelser af alarmer fra virksomhedens overvågning, herunder at resultaterne af disse undersøgelser dokumenteres og noteres.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den foretager underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Endelig har virksomheden fået påbud om at udføre interne kontroller. Virksomheden har herunder fået påbud om at udarbejde procedurer for interne kontroller. De interne kontroller skal indeholde beskrivelse af procedurer for, hvordan virksomheden med passende hyppighed vil foretage interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, og at virksomheden kan dokumentere, at kontrollerne er foretaget.  


Senest opdateret 10-09-2021