Redegørelse om inspektion i Creditstar Denmark ApS (hvidvaskområdet)

15-09-2021

Finanstilsynet var i oktober 2019 på inspektion i Creditstar Denmark ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af privatkunder og erhvervskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden tilbyder kortfristede lån til privatpersoner bosiddende i Danmark. Virksomheden er en del af Creditstar Group koncernen, som er hjemmehørende i Estland. Creditstar Group koncernen er etableret i otte europæiske lande, herunder Danmark.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansielt produkt, og at produktet alene tilbydes til privatkunder bosat i Danmark. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

På baggrund af inspektionen var der en række områder, som gav anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden fik påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den særskilt forholder sig til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, og som på den baggrund omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder. 

Virksomheden fik påbud om at udarbejde en hvidvaskpolitik, der tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og terrorfinansiering bliver imødegået.

Virksomheden fik påbud om at sikre, at samtlige virksomhedens kunders identitetsoplysninger kontrolleres på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden fik påbud om at sikre, at der bliver indhentet og angivet tilstrækkelige oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden fik endvidere påbud om at sikre, at der foretages en risikovurdering af kundeforhold, herunder en vurdering af om kunden er en politisk eksponeret person, således at virksomheden kan gennemføre en korrekt kundekendskabsprocedure.

Virksomheden fik påbud om at sikre, at den foretager den fornødne overvågning af etablerede forretningsforbindelser med virksomhedens kunder, herunder af politisk eksponerede personer, med henblik på at vurdere, om kundernes transaktioner er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne, og at oplysninger om kunden løbende ajourføres.

Virksomheden fik påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder i kundeforhold med politisk eksponerede personer, samt om nødvendigt at indhente oplysninger om midlernes oprindelse.

Virksomheden fik påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, og at resultaterne af disse undersøgelser bliver noteret og opbevaret.

Virksomheden fik påbud om at sikre, at der bliver foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet ved identificering af mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden fik påbud om at sikre, at virksomheden med passende hyppighed foretager interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, og at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller.

Endelig fik virksomheden påbud om at udpege en hvidvaskansvarlig med tilknytning til virksomheden, som har tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens risiko for hvidvask og terrorfinansiering til at kunne træffe beslutninger, der kan påvirke virksomhedens risikoeksponering, samt at sikre, at etablering og videreførelse af en forretningsforbindelse med en politisk eksponeret person bliver godkendt af den hvidvaskansvarlige.

 

 

Senest opdateret 15-09-2021