Redegørelse om inspektion i Sydbank

21-10-2021

Finanstilsynet gennemførte i marts 2021 en inspektion i Sydbank A/S, hvor inspektionens formål var at vurdere bankens governance med fokus på bankens risikostyringsfunktion og compliancefunktion.

 

Finanstilsynet har haft fokus på funktionernes opgave- og ansvarsfordeling, funktionernes samarbejde med første forsvarslinje og samarbejdet mellem de to funktioner. Finanstilsynet har ligeledes set på bankens dokumentation af det udførte arbejde

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens compliance- og risikoansvarlige refererer til det direktionsmedlem, der også har ansvaret for områder i første forsvarslinje. Finanstilsynet finder, at bankens kompenserende foranstaltninger for nuværende er tilstrækkelige, men at banken ved ny risikopåtagning skal være opmærksom på, at der fortsat er tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger, og om ansvaret for anden forsvarslinje er foreneligt med også at have ansvaret for kundevendte funktioner i første forsvarslinje.

Banken inddrager både compliance- og risikostyringsfunktionen i bankens væsentlige beslutningsprocesser. Banken havde dog ikke forretningsgange på området eller sikret en tilstrækkelig dokumentation af de områder, der havde været drøftet. Banken fik et påbud om at implementere processer og forretningsgange, der sikrer, at den risikoansvarlige inddrages i væsentlige beslutninger, og at der sker passende dokumentation heraf.

Banken har etableret flere udvalg på direktionsniveau. Finanstilsynet har ved inspektionen haft fokus på, om funktionsadskillelsen mellem første og anden forsvarslinje opretholdes. Sammensætningen af deltagere i udvalgene medfører en risiko for, at der kan ske en sammenblanding af roller på tværs af første og anden forsvarslinje. Finanstilsynet bemærker derfor, at det er vigtigt, at banken har fokus på, at den risikoansvarliges uafhængighed ikke bliver kompromitteret som følge af deltagelse i bankens udvalg.

Både risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen giver løbende anbefalinger til banken, når en undersøgelse eller kontrol afdækker uhensigtsmæssigheder. Der sker dog ikke en samlet opfølgning eller rapportering på alle anbefalingerne. Efter den seneste præcisering af ledelsesbekendtgørelsen, skal banken have retningslinjer for opfølgningen på såvel den complianceansvarliges som den risikoansvarliges konklusioner og anbefalinger, og direktionen skal følge op herpå.

Inspektionen gav ikke anledning til at ændre bankens solvensbehov, som er opgjort til 10,4 pct. pr. 30. juni 2021.

 

Senest opdateret 21-10-2021