Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (governance inspektion)

20-10-2021

Finanstilsynet gennemførte i maj måned 2021 en inspektion i Spar Nord Bank A/S, hvor inspektionens formål var, at vurdere Spar Nord Banks governance med fokus på bankens risikostyringsfunktion og compliance-funktion.

 

Finanstilsynet har haft fokus på funktionernes opgave- og ansvarsfordeling, funktionernes samarbejde med første forsvarslinje, og samarbejdet mellem de to funktioner. Finanstilsynet har ligeledes set på bankens dokumentation af det udførte arbejde.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik bankens proces for involvering af den compliance-ansvarlige og den risikoansvarlige i væsentlige beslutninger. Banken har ikke forretningsgange på området eller sikret en tilstrækkelig dokumentation af drøftelserne med den complianceansvarlige og den risikoansvarlige om beslutningerne. Banken har heller ikke klart defineret hvilke væsentlige beslutninger, der kræver involvering af den complianceansvarlige og den risikoansvarlige. Banken har fået påbud om at implementere processer og forretningsgange på området.

Compliancefunktionen har begrænsede kompetencer på kreditområdet. Desuden har funktionen gennemført et begrænset antal aktiviteter ift. både kreditområdet og risikostyringsfunktionen. Banken har endvidere udskudt flere planlagte complianceaktiviteter. Desuden er comliancefunktionens risikovurdering relativt kort, og risikovurderingen kortlagde ikke de væsentligste compliacerisici. Det medfører en risiko for, at compliancefunktionen ikke får fokuseret på og prioriteret de væsentlige compliancerisici først. Banken har fået påbud om at sikre, at compliancefunktionen har de nødvendige kompetencer på alle væsentlige risikoområder, herunder kreditområdet, og at funktionen udfører compliance på alle væsentlige risikoområder. Banken skal desuden sikre, at compliancefunktionen har tilstrækkelige ressourcer til at varetage sine ansvarsområder på betryggende vis.

Compliancefunktionen giver løbende anbefalinger til banken, men funktionen har alene en systematisk opfølgning på bankens opfyldelse af den del af anbefalinger, som kategoriseres som mangler. Der sker ingen opfølgning på øvrige anbefalinger. Efter den seneste præcisering af ledelsesbekendtgørelsen, der gennemført efter inspektionens afholdelse, skal banken have retningslinjer for opfølgningen på såvel den complianceansvarliges som den risikoansvarliges konklusioner og anbefalinger, og direktionen skal følge op herpå.

Inspektionen gav ikke anledning til at ændre det af banken opgjorte solvensbehov på 9,6 pct. pr. 30. juni 2021.

 

Senest opdateret 20-10-2021