Redegørelse om inspektion i Grenkeleasing ApS

15-10-2021

Finanstilsynet var den 22. april 2021 på inspektion i Grenkeleasing ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden udbyder finansiel leasing. Virksomheden blev etableret i Danmark i 2002 og er 100 % ejet af den tyske virksomhed Grenke AG. 

Virksomheden udbyder leasing af en lang række produkter som f.eks. værktøj, maskiner, kassesystemer, medioteknisk udstyr, kaffemaskiner, IT-udstyr og software. Virksomheden samarbejder med forhandlere i Danmark, der sælger ovenstående produkter. Virksomheden sælger også i mindre grad direkte til virksomhedens kunder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomheder generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive benyttet til terrorfinansiering samt at virksomhedens salg foregår via fjernsalg. 

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner. 

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange for risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden foretager en risikovurdering af kundeforhold, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden identificerer og indhenter tilstrækkelige identitetsoplysninger på juridiske personers reelle ejere med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kendskab til kunderne, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden vurderer og, hvor det er relevant, indhenter oplysninger om forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden undersøger og har forretningsgange til at afgøre, om kunderne er eller i løbet af kundeforholdet bliver en politisk eksponeret person eller en nær samarbejdspartner eller nærtstående til en politisk eksponeret person. 

Virksomheden fået endvidere påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares, og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den foretager underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden i passende omfang foretager interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller. 

Endelig har virksomheden fået en påtale for ikke at have haft en politik på hvidvaskområdet før april 2021. 

 

Senest opdateret 15-10-2021