Redegørelse om inspektion i Ekspres Bank A/S

15-10-2021

Finanstilsynet var i maj-juni 2021 på inspektion i Ekspres Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med banken.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Ekspres Bank er en internetbaseret bank, som yder forbrugslån til private uden sikkerhed både online gennem hjemmeside, låneportaler samt via distributører i detailhandelen. Ekspres Bank er 100 pct. ejet af BNP Paribas Personal Finance (herefter BNPP PF), og opererer i Danmark, Sverige og Norge. 

Banken har ambitioner om vækst i det nordiske marked inden for en kortere periode, herunder ambitioner om at udvide produktsortimentet.
 
Bankens beskrivelse af forretningsmodellen er kortfattet, og afspejler ikke i tilstrækkeligt omfang bankens faktiske aktiviteter, og banken fik påbud om at uddybe og præcisere forretningsmodellen.

Bankens organisatoriske struktur og forretningsførelse bærer naturligt præg af, at den er en del af en større international koncern med forretningsenheder i mange lande. Anvendelsen af koncernens interne organisering og procedurer for beslutningstagning i en selvstændig dansk datterbank medfører dog i nogle tilfælde manglende efterlevelse af danske regler for selskabsledelse. Banken har fået flere påbud på området, og banken skal i højere grad tilpasse sin organisatoriske struktur og ansvarsfordeling, så den også er i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

Flere af de påpegede mangler i ledelsens arbejde og organisering af bankens virksomhed er væsentlige og helt grundlæggende i forhold til at sikre betryggende ledelse og drift af pengeinstituttet. Banken har fået påbud om, at bestyrelsen og direktionen skal styrke sin viden og kompetencer omkring ledelse af danske finansielle virksomheder. Banken har ligeledes modtaget påbud om tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde, bestyrelsens instrukser til direktionen samt om at tilrette og uddybe rapportering til bestyrelsen på relevante risikoområder.

Ved inspektionen konstaterede Finanstilsynet, at bankens nordiske kreditpolitik fremstår meget overordnet og uden faste rammer for ønsket kreditrisiko. Banken har derfor fået et påbud om at tilrette kreditpolitikken, så den afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil.

Finanstilsynet vurderer, at banken har en høj risikoappetit, der medfører en øget risiko for, at banken påtager sig risici, som i det nuværende marked kan være svær at prissætte sig ud af. Banken har derfor fået en risikooplysning om, at banken har påtaget sig betydelige kreditrisici ved, at organisationen uden bestyrelsens involvering har kunnet, og fortsat kan, påtage sig kreditrisici, der ligger uden for bestyrelsens ønskede risikovillighed.

Finanstilsynet gennemgik 200 udlån udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang. Gennemgangen viste, at bevillingsgrundlaget var utilstrækkeligt i størstedelen af sagerne. Banken forholdt sig generelt ikke til de oplysninger den fik fra kunden, og der var fejl i flere opgørelser af nøgletal og i andre data. Finanstilsynet finder det bekymrende og alvorligt, at beslutningsgrundlaget i så stort omfang var mangelfuldt. Banken har derfor fået påbud om at sikre, at der udarbejdes et betryggende beslutningsgrundlag ved alle sager, ligesom banken har fået påbud om, at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at udføre en betryggende kredithåndtering af kunderne. 

Finanstilsynet konstaterede, at bankens løbende indberetninger om risikoklassifikation af kunderne ikke stemmer overens med de faktiske risici ved udlånene. Banken har derfor fået påbud om at sikre korrekte indberetninger til Finanstilsynet om kundernes risikoklassifikation. 

Finanstilsynet foretog ligeledes analyser af bankens niveau for nedskrivninger, der alene er baseret på modeller. Finanstilsynets analyser gav en indikation af, at bankens niveau for nedskrivninger forekommer at være for lavt. Banken har derfor fået påbud om at foretage ekspertbaserede stikprøver med henblik på tilstrækkelig validering af bankens modelberegnede nedskrivninger. 

Finanstilsynet konstaterede, at banken var i gang med at opbygge risikostyringsfunktionen. Banken har fået flere påbud på området, og har en væsentlig opgave i at få oprettet en fungerende uafhængig risikostyringsfunktion. Banken har et stort efterslæb på området. 

Finanstilsynet konstaterede, at det var begrænset, hvor meget compliance der var udført, da ressourcerne i compliancefunktionen var brugt til andre opgaver. Finanstilsynet finder det bekymrende, at banken har nedprioriteret compliancefunktionens opgaver. Banken har fået flere påbud på området, og skal bl.a. sikre en klar organisatorisk placering og opdatering af forretningsgang og opgavebeskrivelser.

Banken har fået påbud om, at sikre der er overensstemmelse mellem den faktiske valutarisiko og bankens risikoappetit på markedsrisiko området. Banken har ligeledes fået en påtale for ikke at have opgjort valutarisikoen korrekt. 

På baggrund af ovenstående observationer om de ledelsesmæssige, organisatoriske og styringsmæssige mangler, særligt i forhold til bankens kredit- og risikostyring, finder Finanstilsynet, at bankens ambitioner om vækst og udvidelse af markedsområde fremstår risikofyldte. Banken har derfor fået en risikooplysning herom.

Bankens solvensbehov var den 31. december 2020 opgjort til 10,6 pct. Finanstilsynet vurderer ikke, at dette er tilstrækkeligt til at afdække bankens risici, og banken har som følge heraf øget solvensbehovet til 12,1 pct.

 

 

Senest opdateret 15-10-2021