Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S

22-10-2021

Finanstilsynet var i april 2021 på ordinær inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S. På inspektionen blev devæsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Selskabet er et gruppe 1-forsikringsselskab og 100 pct. ejet af Alm. Brand A/S, som er børsnoteret. Alm. Brand af 1792 fmba ejede på inspektionstidspunktet 57,9 pct. af Alm. Brand A/S og var øverste moder i Alm. Brand Koncernen. Efter inspektionen har Alm. Brand af 1792 fmba nedbragt ejerandelen i Alm. Brand A/S til 44,6 pct. og er derfor ikke længere forsikringsholdingselskab.

Alm. Brand Forsikring A/S tegner traditionelle skadesforsikringsprodukter til private, erhvervsvirksomheder, herunder arbejdsskadeforsikring og til landbrug. Selskabet tegner kun risiko beliggende i Danmark.

Sammenfatning og risikovurdering

Nøglefunktioner
Finanstilsynet vurderede, at selskabets compliancefunktion ikke var effektiv. Vurderingen byggede bl.a. på, at funktionen i 2019 og 2020 ikke nåede at gennemføre de planlagte opgaver. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at sikre en effektiv compliancefunktion.

Outsourcing
Finanstilsynet vurderede, at selskabet har et samarbejde med en tjenesteyder, som er omfattet af reglerne for outsourcing af kritiske eller vigtige operationelle funktioner og aktivitetsområder, men hvor selskabet ikke havde indgået outsourcingaftale, der lever op til kravene til en outsourcingaftale. Finanstilsynet har derfor givet påbud om at indgå en aftale med tjenesteyderen, der lever op til reglerne.
Finanstilsynet har derudover givet selskabet påbud om at opdatere en outsourcingaftale af kritiske eller vigtige funktioner eller aktivitetsområder, så den overholder kravene til sådanne.

Bestyrelsens arbejde
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet manglede at udstede retningslinjer for IT-sikkerhed, retningslinjer for den interne audit, retningslinjer for risikostyring, retningslinjer for intern kontrol, retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens, retningslinjer for kapitalstruktur og retningslinjer om fyldestgørende oplysninger i rapport om solvens og finansiel situation.

Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at udarbejde de manglende retningslinjer.

Selskabets vederlagspolitik fastlagde ikke selskabets pensionspolitik og retningslinjer for brugen af engangsvederlag under 100 tkr. Finanstilsynet har påbudt selskabet at rette op herpå.

Selskabet har desuden modtaget påbud om at udarbejde en vurdering af egen risiko og solvens (ORSA), som dækker den strategiske planlægningsperiode.

Kapitalgrundlag, kapitalplan og kapitalnødplan
Selskabets kapitalfremskrivning rakte ikke længere end til ultimo 2022. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at udarbejde en kapitalplan, som dækker de risici, som selskabet ved fortsat drift kan blive udsat for i henhold til den fastsatte strategi.

Solvensdækning
Selskabets solvensdækning var 241 pct. ved udgangen af andet kvartal 2021.

Senest opdateret 22-10-2021