Påtale til Sparekassen Sjælland-Fyn vedr. hændelser om hvidvask

12-11-2021

Finanstilsynet har den 8. november 2021 givet Sparekassen Sjælland-Fyn to påtaler for ikke at overholde kravet om omgående underretning til Hvidvasksekretariatet.

Det følger af hvidvasklovens § 26, stk. 1, at virksomheder og personer omgående skal underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formo-de, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet. 

Finanstilsynet har konstateret, at Sparekassen i to konkrete tilfælde ikke har overholdt sin forpligtelse til at underrette Hvidvasksekretariatet omgående, idet der var gået op til 5 måneder. Omgående underretning er forudsætning for at myndighederne kan reagere i tilfælde af hvidvask. Derfor vælger Finanstilsynet at påtale dette forhold, også selvom banken forud for, at Finanstilsynet gik ind i sagen, havde underrettet Hvidvasksekretariatet.

Senest opdateret 12-11-2021