Redegørelse om hvidvaskinspektion i Mozipo ApS

05-11-2021

Finanstilsynet foretog i oktober 2019 en inspektion i Mozipo ApS (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Mozipo ApS er en del af en international koncern med Mozipo Holding LTD. som moderselskab med hovedsæde i Cypern. Mozipo Holding LTD har datterselskaber, som er til stede i forskellige lande, såsom Litauen, Polen og Rumænien. Virksomheden tilbyder mindre forbrugslån til private kunder via internettet. Virksomheden tilbyder ikke andre produkter.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme var normal. Finanstilsynets vurdering var bl.a. baseret på, at virksomheden kun tilbød et enkelt finansielt produkt til privatkunder bosiddende i Danmark. 

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Henset til den tid der er gået siden inspektionens foretagelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene kan have ændret sig betydeligt. 

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transanktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, og behandler risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme særskilt.

Virksomheden har også fået et påbud om at revidere virksomhedens hvidvaskpolitik således, at politikken tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt at den indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås. 

Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at den kontrollerer samtlige virksomhedens kunders identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. 

Virksomheden har fået påbud om at indhente og opbevare tilstrækkelige oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den foretager den fornødne overvågning af etablerede forretningsforbindelser med virksomhedens kunder, herunder af politisk eksponerede personer, med henblik på at vurdere, om kundernes transaktioner er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne, og at oplysninger om kunden løbende ajourføres. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den har procedurer til at afgøre, om kunder ved etablering af et kundeforhold eller under et igangværende kundeforhold er eller bliver politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person. 

Virksomheden har fået påbud om udarbejde skriftlige procedurer for, hvordan virksomheden med passende hyppighed vil foretage interne kontroller og med passende hyppighed foretage interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, og at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller. 

Endelig har virksomheden fået et påbud om at udpege en hvidvaskansvarlig, der har fuldmagt til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden i henhold til hvidvasklovens bestemmelser.

 

 

Senest opdateret 05-11-2021