Redegørelse om inspektion i PFA Pension (hvidvaskområdet)

11-11-2021

Finanstilsynet var i maj 2021 på inspektion i PFA Pension. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen fokuserede særligt på virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

PFA Pension Forsikringsaktieselskab er et dansk livsforsikrings- og pensionsselskab. Virksomheden udbyder pensionsopsparingens- og investeringsprodukter, forsikringsprodukter og rådgivnings- og serviceydelser.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden primært udbyder firmapensionsordninger og arbejdsmarkedspensionsordninger til virksomheder i Danmark. Det skal dog bemærkes, at virksomheden også har pensionsordninger, herunder de såkaldte § 53 a-ordninger, jf. pensionsbeskatningsloven, som er klassificeret som mellemrisiko-produkter.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at indhente identitetsoplysninger på samtlige kunder.  Herunder skal virksomheden sikre, at virksomheden på tilstrækkelig vis kan afgøre, om kunden er en politisk eksponeret person, en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden har desuden fået påbud om at kontrollere kunders identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data, eller oplysninger, som virksomheden har indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, og at dette sker i forbindelse med etableringen af kundeforholdet eller umiddelbart efter.

Virksomheden har fået påbud om at fremsende en plan for, hvordan virksomheden sikrer, at den gennemfører opdatering af kundekendskabsoplysninger for samtlige kunder i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at undersøge mistænkelige transaktioner, herunder at notere og opbevare resultaterne af disse undersøgelser og sikre, at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Senest opdateret 11-11-2021