Redegørelse om inspektion i Ekspres Bank A/S (hvidvaskområdet)

11-11-2021

Finanstilsynet var den 29. og 30. juni 2021 på inspektion i Ekspres Bank A/S. Inspektionen havde til formål at undersøge, om banken overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven.

 

Inspektionen fokuserede på bankens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller i henhold til hvidvaskloven og bankens organisering på hvidvaskområdet. Herudover havde Finanstilsynet fokus på bankens kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder samt undersøgelser af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Ekspres Bank fik tilladelse til at drive pengeinstitut i Danmark i 2007. Bankens forretningsmodel består i at tilbyde udlån og kreditter til privatkunder bosiddende i Danmark både direkte via Ekspres Banks hjemmeside og igennem detailforhandlere og sammenligningstjenester. Banken tilbyder derfor ikke indlån. Banken er et datterselskab af BNP Paribas Personal Finance fra Frankrig. Banken har en filial i Norge og to filialer i Sverige.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem til høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på, at banken har en simpel forretningsmodel og alene tilbyder udlån og kreditter til privatpersoner bosiddende i Danmark. Omvendt er banken en digital bank, hvorfor alle bankens kunder bliver oprettet uden fysisk tilstedeværelse i banken.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den identificerer og vurderer risikoen for, at banken kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Vurderingen skal tage udgangspunkt i bankens forretningsmodel og på den baggrund omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med bankens kunder, produkter, tjenesteydelser samt transaktioner og leveringskanaler. Herudover skal banken sikre, at risikovurderingen afdækker bankens risiko separat for hvidvask og terrorfinansiering, samt at risikovurderingen er underbygget med relevante data og også tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

Banken har fået påbud om at revidere sin politik på hvidvaskområdet, så den tager udgangspunkt i bankens (reviderede) risikovurdering. Den skal desuden fastsætte de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet og indeholde de principielle beslutninger om, hvordan banken skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Banken har endvidere fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet samt at sikre, at forretningsgangene er tilpasset bankens konkrete forretningsmodel i Danmark samt danske regler.

Banken har fået påbud om, at banken foretager en risikovurdering af kundeforholdene, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering, og at banken kan gennemføre en korrekt kundekendskabsprocedure.

Banken har fået påbud om, at banken gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor banken vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Banken har fået påbud om, at banken gennemfører kundekendskabsprocedurer og ajourfører bankens dokumenter, data og oplysninger om bankens kunder, når kundens relevante omstændigheder ændrer sig, og i øvrigt på passende tidspunkter.

Endelig har banken fået påbud om, at banken noterer og opbevarer resultaterne af bankens undersøgelser.

 

Senest opdateret 11-11-2021