Redegørelse om inspektion i Vestjysk Bank A/S (hvidvaskområdet)

11-03-2021

Finanstilsynet foretog i september 2020 en inspektion i Vestjysk Bank (banken). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen bankens kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder. Endelig omfattede inspektionen bankens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt samt bankens whistleblower-ordning.

 

Hovedkontoret var på tidspunktet for inspektionens udførelse placeret i Lemvig og havde 15 filialer beliggende i Midt, Vest- og Østjylland. Operationelt var banken inddelt i Landbrugscenter, Private Banking, Storkunder Erhverv, Særlige Engagementer og kundeservice. Banken havde indgået outsourcing-aftale med Nykredit omkring trade finance/remburs. Vestjysk Bank er efter inspektionens gennemførelse fusioneret med Den Jyske Sparekasse. Fusionen trådte i kraft den 13. januar 2021. Den nye, fusionerede bank hedder Vestjysk Bank og udgør nu Danmarks 8. største pengeinstitut.

Banken ønskede primært kunder bosiddende inden for det ovenfor definerede, geografiske markedsområde, og at have sin styrke i klassisk bankdrift i relation til både privat- og erhvervskunder.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finans-tilsynet særligt lagt vægt på, at banken udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Omvendt begrænser banken sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager som nævnt primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken får påbud om at indhente, opdatere og ajourføre kundekendskabs-oplysninger for samtlige erhvervs- og foreningskunder i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Banken får endvidere påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabs-procedurer for alle kunder, hvor banken vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Banken får desuden påbud om at sikre, at bankens overvågningssystem dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra bankens kendskab til kunden til generering af alarmer.

Endelig får banken påbud om at sikre, at risikoklassifikation af hver forretningsforbindelse baseres på forretnings- og risikoprofilen for samtlige personer, som kan disponere over kontoen.

 

Senest opdateret 11-03-2021