Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland

12-03-2021

Finanstilsynet var i november-december 2020 på inspektion i Sparekassen Kronjylland. Inspektionen var en ordinær inspektion, og blev gennem-ført som led i det løbende tilsyn med sparekassen.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse, der udbyder almindelige pengeinstitutprodukter til sparekassens primære kundesegmenter, der er privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Sparekassen er desuden leverandør til en række mindre pengeinstitutter indenfor værdipapirhandel, afvikling og clearing.

Sparekassens forretningsmodel er, som en del andre institutter, udfordret grundet det lave renteniveau, og sparekassens netto rente- og gebyrindtægter er over de seneste 5 år faldet mere end resten af gruppe 2-institutterne efter flere år med fokus på vækst i volumen. Væksten er således ikke afspejlet i denne indtjening. Sparekassens andel af kunder med visse svaghedstegn er højere end gennemsnittet for gruppe-2 institutter, hvilket ikke er modsvaret af tilsvarende højere netto rente- og gebyrindtægter. Sparekassen skal være opmærksom på de risici dette indebærer, blandt andet i lyset af COVID-19.

Ved inspektionen konstaterede Finanstilsynet, at sparekassens kreditpolitik indeholdt en række fravigelsesmuligheder, der ikke var klart defineret. Der var flere eksempler, hvor kriterierne for fravigelse ikke var tilstrækkeligt beskrevet, hvilket også kunne ses i de konkrete bevillinger af udlån. Sparekassen fik et påbud om en nærmere afgrænsning af fravigelsesmuligheder.

Finanstilsynet gennemgik 191 udlån udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang. Finanstilsynet var overordnet enig i sparekassens risikoklassificering af de udvalgte sager.

Ved gennemgang af sparekassens store udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget fandt Finanstilsynet en vis risikovillighed i nogle af de bevilgede sager. Det drejer sig om udlån uden korrekt eller tilstrækkelig grundig risikovurdering i sager med relation til øverste niveau i koncerner.

Finanstilsynet kunne konstatere, at kreditindstillinger til bestyrelsen ikke indeholder information om sparekassens indtjening på det ansøgte udlån. Sparekassen fik et påbud om, at bevillingsgrundlaget til bestyrelsen skal indeholde sparekassens stillingtagen til, om den forventede indtjening står i et forsvarligt forhold til den risiko sparekassen påtager sig. 

Finanstilsynets gennemgang resulterede i mernedskrivninger for 3,2 mio.kr. som sparekassen har taget højde for i regnskabet for 2020.

Sparekassens solvensbehov var pr. 30. september 2020 opgjort til 9,7 pct. Finanstilsynet vurderer, at dette var tilstrækkeligt på inspektionstidspunktet.

 

Senest opdateret 12-03-2021