Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

12-03-2021

Finanstilsynet har i september 2020 undersøgt Nordea Kredits store eksponeringer, udlån til COVID-19-udsatte brancher, samt værdiansættelse af ejendomme inden for detailsegmentet.

 

Inspektionens omfang

Finanstilsynet gennemgik instituttets relevante politikker, forretningsgange og ledelsesrapportering på kreditområdet.

Finanstilsynet gennemgik de 10 største eksponeringer mod enkeltkunder, samt de 20 største nye bevillinger. Til undersøgelsen af COVID-19-udsatte brancher gennemgik Finanstilsynet en stikprøve på 30 eksponeringer med fokus på kunder med kontor- og forretningsejendomme samt hoteller.

Til undersøgelsen af værdiansættelser i detailsegmentet gennemgik Finanstilsynet 100 vurderingsrapporter, hvoraf 22 blev udtaget til fysisk kontrolbesigtigelse.

Opsummering og risikovurdering

Vedrørende instituttets ledelse og styring konstaterede Finanstilsynet, at compliancefunktionen ikke havde gennemgået kreditområdet i en længere periode.

Området er centralt for Nordea Kredit. Finanstilsynet fandt på denne baggrund, at compliancefunktionens fokus på området er utilstrækkeligt, og påbød Nordea Kredit at sikre, at compliancefunktionen har tilstrækkeligt fokus på kreditområdet.

Finanstilsynet konstaterede, at instituttets kreditpolitik på flere områder har væsentlige mangler, herunder uklare bestemmelser om instituttets ønskede risikoprofil for kunderne og overensstemmelse mellem kreditpolitikkens bestemmelser og instituttets praksis. Desuden indeholdt kreditpolitikken en ubegrænset bemyndigelse til, at direktionen kan fravige kreditpolitikken.

Finanstilsynet påbød Nordea Kredit at rette op herpå.

Ved gennemgangen af instituttets store eksponeringer konstaterede Finanstilsynet, at instituttet i to eksponeringer med hoteller var tilbageholdende med at lade konsekvenserne af COVID-19-krisen afspejle i kundens risikoklassifikation. Nordea Kredit lader således ikke i tilstrækkelig grad viden om COVID-19’s eventuelle mere end midlertidige negative påvirkning af de pågældende kunder afspejle i risikoklassifikationen. Finanstilsynet påbød Nordea Kredit at sikre en korrekt løbende klassifikation ud fra den skønnede kreditrisiko, samt revurdere risikoklassifikationen af de to konkrete eksponeringer.

Ved gennemgangen af instituttets værdiansættelser havde Finanstilsynet i 12 tilfælde væsentlige bemærkninger til værdiansættelsen, og ud af disse var 6 ejendomme værdiansat for højt. Finanstilsynet konstaterede desuden flere eksempler på brud på instituttets interne forretningsgange samt reglerne på området.

Finanstilsynet påbød Nordea Kredit at sikre, at instituttets interne forretningsgange samt værdiansættelsesbekendtgørelsen overholdes. Instituttet skal desuden berigtige de pågældende værdiansættelser i overensstemmelse med Finanstilsynets vurdering.

 

Senest opdateret 12-03-2021