Redegørelse om inspektion i Den Jyske Sparekasse A/S (hvidvaskområdet)

11-03-2021

Finanstilsynet var den i juli 2020 på inspektion i Den Jyske Sparekasse A/S (sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen bankens kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder. Endelig omfattede inspektionen bankens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

 

Sparekassen var på tidspunktet for inspektionens udførelse et lokalt baseret pengeinstitut med filialer i Syd- og Midtjylland. Sparekassen udbød sædvanlige ikke-komplekse produkter til private kunder og erhvervskunder, typisk mindre erhvervsvirksomheder. Flertallet af bankens kunder havde tilknytning til bankens lokalområde. Den Jyske Sparekasse er efter inspektionens gennemførelse fusioneret med Vestjysk Bank. Fusionen trådte i kraft den 13. januar 2021. Den nye, fusionerede bank hedder Vestjysk Bank og udgør nu Danmarks 8. største pengeinstitut.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at sparekassen udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Omvendt begrænser sparekassen sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som hovedsageligt er bosat i Danmark.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Sparekassen får et påbud om at sikre, at den er i besiddelse af tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger for så vidt angår identitetsoplysninger på juridiske personers reelle ejere, herunder sparekassens foreningskunder, og op-lysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed, hvor dette er relevant.

Sparekassen får herudover et påbud om at sikre, at den foretager tilstrækkelige undersøgelser af alarmer fra sparekassens overvågning af kundernes transaktioner. Herunder skal sparekassen dokumentere og opbevare resultaterne af disse undersøgelser.

Sparekassen får et påbud om at sikre, at sparekassens overvågningssystem dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra sparekassens kendskab til kunden til generering af alarmer

Sparekassen får endelig et påbud om for perioden siden begyndelsen af 2020 til dato at undersøge, hvorvidt en høj bagatelgrænse i overvågningssystemet forhindrede alarmer vedrørende usædvanlige transaktioner eller adfærdsændringer, der skulle have medført en undersøgelse, og i givet fald undersøge disse med henblik på at afgøre, om der skal foretages underretning

 

Senest opdateret 11-03-2021