Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S CSD enhed Vilnius, Litauen

15-03-2021

Finanstilsynet gennemførte den 21. november 2019 en inspektion i Danske Bank A/S’ (banken) Customer Services Delivery (CSD) enhed i Vilnius, Litauen. Der var tale om en funktionsundersøgelse på hvidvaskområdet som et led i det løbende tilsyn med banken og koncernen. CSD enheden udfører en række baggrundsfunktioner i banken for flere af bankens enheder i udlandet på hvidvaskområdet, herunder indhentelse og opdatering af kundeoplysninger, transaktionsovervågning og sanktionsscreening.

 

Sammenfatning

Banken er det største pengeinstitut i Danmark. Banken driver alle typer af bankforretninger fra simple indlånskonti til privatkunder til komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser samt kapitalforvaltning og investering. Banken har et meget betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer. 

Inspektionens formål var bl.a. at undersøge, hvilke opgaver CSD enheden udfører i banken på hvidvaskområdet, hvordan arbejdet i enheden er organiseret og hvorvidt samarbejdet og kommunikationen mellem enheden og bankens øvrige afdelinger fungerer hensigtsmæssigt i relation til bankens overholdelse af hvidvaskreglerne. Inspektionen fokuserede blandt andet på, om der var forhold, der var til hinder for, at opgaverne kunne løses på betryggende måde, herunder især det forhold, at enheden er placeret i et andet land end de enheder, der har ansvaret for at modtage og overvåge kunderne.

Finanstilsynets observationer under inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.   

 

 

Senest opdateret 15-03-2021