Redegørelse om inspektion i Sønderjysk Forsikring G/S

25-05-2021

Finanstilsynet var i december 2020 på ordinær inspektion i Sønderjysk Forsikring G/S.

Sammenfatning og risikovurdering

Sønderjysk Forsikring G/S er et gensidigt gruppe 1-forsikringsselskab, som forsikrer private og mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i hele Danmark. Selskabet forventer en høj præmievækst i den kommende strategiperiode og Finanstilsynet påpegede i den forbindelse en række risici, som selskabet skulle være særligt opmærksom på.

Politikker og retningslinjer

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet manglede at indarbejde virksomhedens risikotolerancegrænser i politik for overordnet risikostyring. Finanstilsynet konstaterede desuden, at selskabet ikke havde udarbejdet alle de påkrævede retningslinjer til de vedtagne politikker, herunder vedrørende risikostyring og vurdering af egen risiko og solvens. Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om at specificere risikotolerancegrænser og udarbejde de manglende retningslinjer.

Nøglefunktioner

Finanstilsynet vurderede, at selskabets risikostyringsfunktion ikke var uafhængig, da flere medlemmer af selskabets ledergruppe indgik i funktionen. Finanstilsynet vurderede desuden, at den årlige rapport fra aktuarfunktionen og fra risikostyringsfunktionen ikke havde udtalt sig om alle de forhold, som lovgivningen kræver.

Finanstilsynet gav selskabet påbud om at sikre risikostyringsfunktionens uafhængighed og supplere de kommende rapporter fra nøglefunktionerne med det krævede indhold.

Outsourcing

Finanstilsynet vurderede, at tre af selskabets outsourcing-aftaler ikke var udformet, så de opfyldte reglerne for outsourcing. Finanstilsynet vurderede desuden, at selskabet ikke i tilstrækkeligt omfang havde dokumenteret sine aktiviteter i forbindelse med indgåelse af en outsourcing-aftale. Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om at opdatere de tre outsourcing-aftaler og sikre, at selskabet fremover dokumenterer sine aktiviteter i fornødent omfang.

Investering

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet i sin investeringspolitik ikke havde fastsat det ønskede risikoniveau samlet for markedsrisici, kredit- og modpartsrisici og for koncentrationsrisici eller for de
enkelte typer af risici for en del af selskabets investeringer. Finanstilsynet vurderede derudover, at værdien af tilknyttede selskaber var sat for højt. 

Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om at fastsætte det ønskede risikoniveau og at nedjustere værdien af tilknyttede selskaber.

Solvens

Finanstilsynet påbød selskabet at gennemlyse en konkret investering ved opgørelsen af solvenskapitalkravet. Finanstilsynet påbød endvidere selskabet at opgøre sin frafaldsrisiko i
overensstemmelse med Solvens II-reglerne.

Solvensdækning

Selskabet havde en solvensdækning på 375 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2020

Senest opdateret 25-05-2021