Redegørelse om inspektion i A/S Nordfyns Bank (hvidvaskområdet)

10-05-2021

Finanstilsynet var i januar 2021 på inspektion i A/S Nordfyns Bank. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen fokuserede særligt på bankens organisation på hvidvaskområdet, bankens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

A/S Nordfyns Bank er et lokalt baseret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Fyn, Fredericia, Vejle og Kolding kommune. Banken har en traditionel forretningsmodel med en række almindelige ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investerings-, pensions- og forsikringsområdet.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at banken udbyder en række finansielle produkter til både privat- og erhvervskunder. Banken er kontantløs, men har installerede hæveautomater, der kan håndtere både kontantindbetalinger og kontantudbetalinger. Banken tilbyder endvidere boksleje, både som selvbetjeningsbokse og som bokse, der kun kan benyttes under tilstedeværelse af en
ansat i banken. Endelig kan der ske oprettelse af kundeforhold, uden at banken kræver kundens fysiske tilstedeværelse i en af bankens filialer.

På baggrund af inspektionen har flere områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken får påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om kundeforholdenes formål og tilsigtede beskaffenhed, og at sikre, at dette kan
dokumenteres overfor Finanstilsynet.

Banken får påbud om at revidere bankens forretningsgang således, at banken sikrer, at der gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer på alle de kunder, hvor banken vurderer, at der er en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Banken får påbud om at sikre, at den gennemfører tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, herunder opdatering og ajourføring af kundekendskabsoplysninger for samtlige af bankens kunder.

Banken får påbud om at sikre, at den kun anvender bankens overvågningssystems funktion til undertrykkelse af alarmer i et forsvarligt omfang og på et tilstrækkeligt grundlag samt at banken foretager en tilstrækkelig kontrol med beslutningerne om såvel anvendelsen af undertrykkelse som de konkrete undertrykte alarmer.

 

Senest opdateret 10-05-2021