Redegørelse om inspektion i Clearhaus A/S (hvidvask- og betalingstjenesteområdet)

11-05-2021

Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i Clearhaus A/S (Clearhaus). Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjenesteområdet og hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede ledelse, risikostyring og indretning af virksomheden på betalingstjenesteområdet og risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet kan have ændret sig betydeligt.

 

Clearhaus fik tilladelse som betalingsinstitut i 2012. Virksomhedens forretningsmodel består i indløsning af betalingskort, jf. betalingslovens bilag 1, nr. 5.

 

Finanstilsynet vurderer, at Clearhaus’ iboende risiko for hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med virksomhedens forretningsmodel er normal til høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på, at virksomhedens forretningsmodel navnlig består i at tage imod kortbetalinger på vegne af onlinebutikker. Risikoen for hvidvask af midler i forbindelse med denne type virksomhed anses typisk som begrænset, og relaterer sig navnlig til tilfælde, hvor der opstilles en falsk butik. Virksomheden har dog et antal andre betalingsinstitutter som kunder, med hvem virksomheden har en betydelig omsætning. Disse kunder indebærer en høj risiko.

 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. 

 

Clearhaus får en risikooplysning om, at Clearhaus skal være opmærksom på udfordringer i forbindelse med virksomhedens fortsatte vækst, herunder at virksomhedens interne procedurer og kontroller afspejler udviklingen i produkter og organisationsstruktur.

 

Clearhaus får et påbud om at udarbejde skriftlige kontrolprocedurer med henblik på at sikre, at manglende overholdelse af forretningsgange opdages og håndteres.

 

Clearhaus får et påbud om udtrykkeligt at dokumentere, hvilke personer som er ansvarlige for at følge op på fejl og mangler, som konstateres i forbindelse med interne kontroller.

 

Clearhaus får et påbud om at udarbejde klare procedurer for, hvordan risici overvåges og håndteres. 

 

Clearhaus får et påbud om at revidere sin procedure for håndtering af interessekonflikter med henblik på at denne gøres mere operationel.

 

Clearhaus får et påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme og indeholder en konkret, dokumenteret, analyse af virksomhedens risikofaktorer. Herunder skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme separat. Herudover skal risikovurderingen være underbygget med relevante oplysninger samt tage udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger. 

 

Clearhaus får et påbud om at sikre, at risikovurderingen forholder sig eksplicit til betalingsinstitutter som kunder. 

 

Clearhaus får et påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvorledes virksomheden vil styre og begrænse risiciene på hvidvaskområdet med udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering.

 

Clearhaus får et påbud om at sikre, at virksomheden foretager tilstrækkelige noteringer om resultatet af undersøgelse af alarmer vedrørende usædvanlige transaktioner, og at disse opbevares.

 

Senest opdateret 11-05-2021