Redegørelse om inspektion i Winleasing ApS (hvidvaskområdet)

09-06-2021

Finanstilsynet var i oktober 2020 på inspektion i Winleasing ApS. Inspektionen vedrørte hviddvaskområdet og omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden driver leasingvirksomhed og tilbyder finansiel leasing af mellemstore og store til både privat og erhvervskunder. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask og terrorfinansiering. 

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel. Risikovurderingen skal omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler. Herudover skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og terrorfinansiering samt at risikovurderingen er underbygget med relevante data. Herunder skal den tage udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

Virksomheden får påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, når den er revideret, og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet og indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og terrorfinansiering imødegås.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den foretager en risikovurdering af kundeforholdene. Herunder skal virksomheden afgøre, hvorvidt kunden er en politisk eksponeret person, således at virksomheden kan gennemføre en korrekt kundekendskabsprocedure.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden vurderer og, hvor det er relevant, indhenter oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed.

Virksomheden får påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og terrorfinansiering. Hvor det er nødvendigt, skal virksomheden indhente oplysninger om midlernes oprindelse.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner og aktiviteter. Herunder skal virksomheden notere og opbevare resultaterne af disse undersøgelser.

Virksomheden får desuden påbud om at sikre, at den foretager den fornødne overvågning af etablerede forretningsforbindelser med virksomhedens kunder. Dette skal ske for at virksomheden kan vurdere, om kundernes transaktioner er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne. Herunder skal virksomhedens oplysninger om kunderne løbende ajourføres.

Virksomheden får ligeledes påbud om at sikre, at den foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, når virksomheden har mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering. 

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden med passende hyppighed foretager interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, og at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller. Derudover skal virksomheden udarbejde skriftlige forretningsgange for, hvordan virksomheden vil foretage interne kontroller.

Virksomheden får påbud om, at den hvidvaskansvarlige skal have tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens risiko for hvidvask og terrorfinansiering til at kunne træffe beslutninger, der kan påvirke virksomhedens risikoeksponering. Virksomheden skal desuden sikre, at den hvidvaskansvarlige godkender etablering og videreførelse af en forretningsforbindelse med en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Virksomheden påbud om at sikre, at virksomhedens ansatte, herunder ledelsen, får tilstrækkelig undervisning i kravene i hvidvaskloven, og at dette kan dokumenteres over for Finanstilsynet.  

Virksomheden får endvidere påtaler for manglende risikovurdering og hvidvaskpolitik før maj 2020. 

 

 

Senest opdateret 09-06-2021