Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for Slagelse Festuge

29-06-2021

Finanstilsynet meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger Slagelse Festuge dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår Slagelse Festuges koncerter den 2. juli og 3. juli 2021.

Sagsfremstilling

Slagelse Festuge fremsendte den 7. juni 2021 en anmodning til Finanstilsynet om dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger, for så vidt angår virksomhedens planlagte begivenhed Slagelse Festuge.

 

Slagelse Festuge har tidligere ved skriftlig henvendelse i november 2019 anmodet erhvervsministeren om dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger i forbindelse med afholdelse af betalingskoncerter på Slagelse Nytorv i 2020.

 

Slagelse Festuge er en årlig begivenhed som afholdes hver år i uge 26, hvor ugen bliver afsluttet med koncerter.

 

I år afholdes koncerterne lukket på Harboe Arena, Parkvej 35, 4200 Slagelse, den 2. juli og 3. juli 2021, hvor der grundet corona er plads til 1000 personer om fredagen og 1000 personer om lørdagen. 

 

Virksomheden ønsker at blive kontantløs under begivenhedens afholdelse, da det vil højne sikkerheden for både medarbejdere og gæster.  

Retsgrundlag
Det følger af § 81, stk. 1, i lov om betalinger, at en betalingsmodtager er forpligtet til at modtage betalinger med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af lov om betalinger, jf. dog § 2, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Det fremgår ligeledes af lov om betalinger § 1, stk. 7, at erhvervsministeren kan dispensere helt eller delvist fra lovens § 81, der dermed ikke finder anvendelse på en bestemt tjeneste eller bestemte typer af tjenester.

Af bemærkningerne til § 1, stk. 7, i lov om betalinger fremgår det, at erhvervsministeren gives mulighed for både at give konkrete og generelle dispensationer. Det fremgår af bemærkningerne, at dispensationsbemyndigelsen i § 1, stk. 7, som udgangspunkt skal anvendes restriktivt. Det vil sige, at der skal være tungtvejende grunde til at anvende bestemmelsen. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor det vil forekomme urimeligt byrdefuldt at lade lovens regulering finde anvendelse.

Erhvervsministeren har ved brev af 9. januar 2020 delegeret dispensationsbeføjelsen til Finanstilsynet. 

 

Vurdering

I forhold til Slagelse Festuges to koncerter er der tale om et arrangement af kort varighed, der afvikles indenfor et afgrænset område. Ydermere er der ved denne type arrangementer relativt store etableringsomkostninger forbundet med at etablere systemer til håndtering af kontanter i forhold til den samlede drift. Desuden følger det af Erhvervsministerens fastlagte praksis, at der er klar og entydig præcedens for at tildele dispensationer i lignende sager. 

 

Det er på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at hensynet til ikke at pålægge betalingsmodtageren en urimeligt byrdefuld forpligtelse vejer tungere end hensynet til forbrugerens mulighed for at betale med kontanter. Slagelse Festuge meddeles derfor dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår Slagelse Festuge den 2. juli og 3. juli 2021. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside, jf. § 139, stk. 1, i lov om betalinger. 

 

Det bemærkes, at Finanstilsynet har fremsendt en kopi af dette brev til Erhvervsministeriet og Forbrugerombudsmanden.

 

Med venlig hilsen 

 

Rikke-Louise Ørum Petersen

Vicedirektør

Senest opdateret 29-06-2021