Resumé af afgørelse om påtale til Matas A/S vedrørende årsrapporten for 2019/20

28-06-2021

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for Matas A/S for 2019/20.

Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Manglende oplysning om den benyttede diskonteringssats

Virksomheden har i årsrapporten om den benyttede diskonteringssats anført, at

den består af det estimerede afkastkrav til egenkapitalen og et opgjort afkastkrav til fremmedkapitalen. Det estimerede afkastkrav for egenkapitalen blev anført til at udgøre 9,8 % efter skat. Virksomheden havde ikke anført yderligere oplysninger om den benyttede diskonteringssats.

I henhold til IAS 36, afsnit 134, litra d, punkt v, skal virksomheden oplyse den benyttede diskonteringsfaktor. Det fremgår yderligere af IAS 36, afsnit 55, at den benyttede diskonteringsfaktor skal opgøres før skat.

Idet virksomheden ikke havde oplyst den benyttede diskonteringssats før skat, men alene afkastkravet til egenkapitalen efter skat, var det styrelsens vurdering, at virksomheden havde overtrådt IAS 36, afsnit 134, litra d, punkt v.

Virksomheden har inden styrelsens afgørelse offentliggjort årsrapporten for 2020/21, hvori den har oplyst den benyttede diskonteringssats i overensstemmelse med IAS 36, afsnit 134, litra d, punkt v.

Oplysninger om samfundsansvar i relation til COVID-19

Virksomheden har i årsrapporten anført, at den har defineret tre områder, som den betragter som kernen i sit arbejde med samfundsansvar. Blandt disse områder var tryghed, der blev defineret som trygge rammer for de ansatte, sikre produkter og databeskyttelse.

Virksomhedens regnskabsår udløb den 31. marts 2020, hvilket var efter udbruddet med COVID-19 i Danmark og efter igangsætningen af en omfattende nedlukning. Virksomheden havde ikke omtalt udbruddet af COVID-19 i relation til redegørelsen for samfundsansvar. 

På baggrund af oplysninger fra virksomheden var det styrelsens vurdering, at virksomheden inden statusdagen havde identificeret risici som følge af COVID-19 udbruddet og iværksat tiltag til håndtering af disse risici. Det var endvidere styrelsens vurdering, at de iværksatte tiltag var en del af virksomhedens politikker for sociale forhold, hvorfor indholdet af politikkerne skal oplyses.

På den baggrund var det styrelsens vurdering, at virksomheden skulle have oplyst om:

  • politikker relateret til udbruddet med COVID-19 i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 2
  • hvorledes den omsætter politikkerne for sociale forhold til handling,
    herunder oplyser om eventuelle systemer eller procedurer herfor i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 3
  • håndteringen af COVID-19 relaterede risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, jf. årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 4.

Virksomheden har i årsrapporten for 2020/21 oplyst om håndteringen af COVID-19 relaterede risici, hvorfor styrelsen alene har påtalt overtrædelsen af årsregnskabslovens § 99 a. 

Senest opdateret 28-06-2021