Redegørelse om påbud til Sydbank A/S om produktgodkendelsesprocedurer og –styringsordninger

07-07-2021

Finanstilsynet har i 2020-21 gennemført en temainspektion med fokus på produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger. Temainspektionen er gennemført som funktionsinspektioner i seks banker, der distribuerer investeringsprodukter og udbyder tjenesteydelser, herunder Sydbank A/S.

Reguleringen vedrørende produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger er en væsentlig del af investorbeskyttelsen. Reguleringen skal sikre, at kunder kun køber produkter, som er egnede for kunderne og passer til kundens investeringsbehov. 

Banker er forpligtet til at have velfungerende procedurer for produktgodkendelse og –styring, organiseringen skal sikre en klar ansvars- og opgavefordelingen, og ledelsen skal have den faktiske kontrol over ordningerne. Investeringsprodukter og tjenesteydelser skal gennemgås såvel regelmæssigt og ekstraordinært ved et særligt behov, hvor banken skal vurdere, om de produkter den udbyder eller anbefaler, fortsat er forenelige med en afgrænset målgruppes behov og karakteristika.   

Finanstilsynet har ved inspektion konstateret, at bankens procedurer ikke var tilstrækkeligt velfungerende. Organiseringen, herunder ansvars- og opgavefordelingen på området var ikke tilstrækkelig klar, og ledelsen (direktion og bestyrelse) var ikke tilstrækkeligt involveret til, at ledelsen havde kontrol over produktstyringsordningerne. Desuden var procedurerne for den regelmæssige og ekstraordinære gennemgang af investeringsprodukter og tjenesteydelser ikke tilstrækkelig.

Sydbank fik påbud om at afhjælpe manglerne i produktstyringsordninger og –godkendelsesprocedurerne, særligt skal banken sikre ledelsens faktiske kontrol over ordninger og styrke processerne for den løbende gennemgang såvel for den ekstraordinære gennemgang af produkter og løsninger.

Som en del af inspektionen havde Finanstilsynet udvalgt et investeringsprodukt for at vurdere, i hvilken udstrækning banken havde foretaget en regelmæssig gennemgang af produktet og revurderet målgruppeafgrænsningen. Finanstilsynet vurderede, at bankens gennemgang var mangelfuld.

Banken fik derfor påbud om at gennemføre en egentlig produktgennemgang af det udvalgte produkt. Banken skal desuden foretage en undersøgelse af, om der mangler gennemgang af andre investeringsprodukter og tjenesteydelser for at identificere og afhjælpe andre tilfælde af manglende eller utilstrækkelige produktgennemgange.

 

 

Senest opdateret 07-07-2021