Redegørelse om påbud til Ringkjøbing Landbobank A/S om produktgodkendelsesprocedurer og –styringsordninger

07-07-2021

Finanstilsynet har i 2020-21 gennemført en temainspektion med fokus på produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger. Temainspektionen er gennemført som funktionsinspektioner i seks banker, der distribuerer investeringsprodukter og udbyder tjenesteydelser, herunder Ringkjøbing Landbobank A/S.

Reguleringen vedrørende produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger er en væsentlig del af investorbeskyttelsen. Reguleringen skal sikre, at kunder kun køber produkter, som er egnede for kunderne og passer til kundens investeringsbehov. 

Banker er forpligtet til at have velfungerende procedurerne for produktgodkendelse og –styring.  Det er et centralt element, at procedurer er organiseret med en klar ansvars- og opgavefordelingen og på en måde, hvor der er rådighed over tilstrækkelige ressourcer til opgaven. Ligeledes er det afgørende, at ledelsen har kontrol over produktstyringsordningerne. Investeringsprodukter og tjenesteydelser skal gennemgås såvel regelmæssigt og ekstraordinært ved et særligt behov, hvor banken skal vurdere, om de produkter den udbyder eller anbefaler, fortsat er forenelige med en afgrænset målgruppes behov og karakteristika. 

Finanstilsynet har ved inspektion konstateret, at bankens procedurer ikke var tilstrækkeligt velfungerende. Organiseringen, herunder ansvars- og opgavefordelingen på området, var ikke tilstrækkelig klar, og ledelsen var ikke tilstrækkeligt involveret og havde dermed ikke kontrol over produktstyringsordningerne. Desuden var proceduren for den regelmæssige og ekstraordinære gennemgang af investeringsprodukter og tjenesteydelser utilstrækkelig. 

Ringkjøbing Landbobank fik påbud om at etablere tilstrækkelige produktstyringsordninger og –godkendelsesprocedurer. Banken skal sikre en klar og passende organisering, hvor ledelsen har den faktiske kontrol over bankens ordninger. Banken skal tillige sikre, at der sker en styrkelse af den regelmæssige og ekstraordinære gennemgang af investeringsprodukter og tjenesteydelser. Banken skal etablere passende og dækkende politikker, forretningsgang og arbejdsbeskrivelser på området.

Som en del af inspektionen havde Finanstilsynet udvalgt et produkt i form af en tjenesteydelse for at vurdere, i hvilken udstrækning banken havde foretaget en regelmæssig gennemgang og revurderet målgruppeafgrænsningen. Finanstilsynet vurderede, at bankens gennemgang var mangelfuld.

Banken fik derfor påbud om at gennemføre en egentlig gennemgang af den udvalgte tjenesteydelse. Banken skal desuden foretage en undersøgelse af, om der mangler gennemgang af andre investeringsprodukter og tjenesteydelser for at identificere og afhjælpe andre tilfælde af manglende eller utilstrækkelige produktgennemgange.

 

 

Senest opdateret 07-07-2021