Redegørelse om inspektion hvidvaskinspektion i Stadil Sparekasse

07-07-2021

Finanstilsynet foretog den 31. juli 2020 en inspektion i Stadil Sparekasse (herefter sparekassen).

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens organisation, risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af sparekassens kunder, sparekassens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt samt sparekassens interne kontroller.

Risikovurdering og sammenfatning

Stadil Sparekasse er et mindre pengeinstitut med én fuldtidsmedarbejder og to deltidsmedarbejdere. Sparekassen ønsker at fastholde og udbygge sin markedsandel i sparekassens lokalområde. Sparekassen har i forhold til andre pengeinstitutter en simpel forretningsmodel og udbyder almindelige pengeinstitutprodukter, såsom indlån, lønkonto samt traditionelt udlån, herunder til køb af fast ejendom i lokalområdet. 

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der taget højde for sparekassens lille størrelse og forholdsvis simple forretningsmodel, der går ud på at drive traditionel sparekassevirksomhed med forholdsvis simple pengeinstitutprodukter i lokalområdet. Desuden sker etablering af kundeforhold i overvejende grad ved fysisk møde. 

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. 

Sparekassen får påbud om at sikre, at den indfører relevante og betryggende kompenserende foranstaltninger, som sikrer overholdelse af sparekassens forpligtelser vedrørende organisation på hvidvaskområdet. 

Sparekassen har på baggrund af den i december 2019 gennemførte tværgående off-site inspektion angående pengeinstitutternes risikovurderinger modtaget påbud om at revidere sin risikovurdering. Sparekassen får i sammenhæng hermed påbud om at udarbejde en politik på hvidvaskområdet, som tager udgangspunkt i sparekassens risikovurdering udarbejdet i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i hvidvaskloven, fastsætter sparekassens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan sparekassen skal indrettes, så risiciene for hvidvask og terrorfinansiering imødegås.

Sparekassen får påbud om at revidere og udbygge sine forretningsgange. Forretningsgangene skal være tilstrækkeligt operationelle og klart angive de konkrete opgaver, som medarbejderne skal udføre. Der skal herunder være en forretningsgang for screening af medarbejdere samt en forretningsgang for intern kontrol. I sidstnævnte skal det bl.a. fremgå, hvordan sparekassen med passende hyppighed vil foretage interne kontroller, der sikrer, at sparekassen effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

Sparekassen får påbud om at sikre, at den i forbindelse med oprettelse af et kundeforhold indhenter tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger i overensstemmelse med hvidvaskloven, herunder hvor relevant oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. 

Sparekassen får påbud om at gennemføre opdatering og ajourføring af kundekendskabsoplysninger for samtlige kunder i overensstemmelse med hvidvaskloven. Sparekassen påbydes at udarbejde og sende en plan for gennemførelsen heraf. 

Endelig får sparekassen påbud om at sikre, at resultaterne af sparekassens undersøgelser af usædvanlige transaktioner noteres og opbevares.

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassens nuværende overvågningssystem er meget sårbart, da det er afhængigt af direktørens indsigt og personlige kendskab til sine kunder. Ligeledes er det nuværende overvågningssystem helt afhængig af, at sparekassen har et begrænset antal kunder. Finanstilsynet gør som en risikooplysning opmærksom på, det nuværende overvågningsmetode indebærer en væsentlig potentiel risiko for sparekassen, da sparekassen er helt afhængig af direktørens erfaring og kendskab til kunderne. Finanstilsynet vurderer, at sparekassen bør foretage de nødvendige foranstaltninger for at etablere en overvågningsløsning, som kan varetages af andre medarbejdere end kun direktøren, og som også kan fungere betryggende, såfremt sparekassens ambitioner om vækst realiseres.

 

 

Senest opdateret 07-07-2021