Redegørelse om inspektion i Stadil Sparekasse

05-07-2021

Finanstilsynet foretog i november 2020 inspektion af Stadil Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Stadil Sparekasse er en lokal indskydersparekasse med rødder tilbage til 1870 og med primært markedsområde i Vestjylland. 

Sparekassens forretningsmodel baserer sig på traditionel ind- og udlånsvirksomhed hovedsageligt med privatkunder samt mindre erhvervskunder. Sparekassen er kendetegnet ved en højere udlånsvækst end andre gruppe 4-institutter. 

Sparekassen får flere påbud på ledelsesområdet. Sparekassens størrelse og organisering stiller store krav til bestyrelsens opgave med at overvåge og kontrollere direktionens arbejde. 

Sparekassen får påbud om, at dokumentationen af bestyrelsens arbejde skal styrkes, og bestyrelsens medlemmer skal afsætte tilstrækkelig tid til varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens mødeprotokol skal afspejle de førte drøftelser på møderne samt væsentlige risikovurderinger. De trufne beslutninger samt forudsætningerne for disse skal fremgå af mødeprotokollen.

Sparekassen får påbud om, at bestyrelsen årligt skal foretage en egentlig gennemgang af sparekassens større aktiver og passiver. Endvidere skal bestyrelsen foretage en årlig risikovurdering af sparekassens samlede risici. 

Sparekassen får påbud om at sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til complianceopgaven, og arbejdet i risikostyringsfunktionen skal udbygges med selvstændige analyser og stikprøver.

Sparekassen får flere påbud på kreditområdet, og kreditbehandlingen er i mange tilfælde utilfredsstillende. Sparekassens løbende overvågning skal især på erhvervsområdet forbedres, således at der løbende sker en korrekt risikoklassifikation og identifikation af kreditforringede udlån. Sparekassen skal sikre fyldestgørende analyser og dokumentation af kundernes økonomiske forhold samt af andre faktorer af betydning for bevillingen. Der skal foreligge et skriftligt og dokumenteret beslutningsgrundlag. 

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet 61 udlån på koncernniveau for samlet ca. 37 mio. kr. Det svarer til, at der samlet set er gennemgået 39 pct. af sparekassens udlånsmasse pr. 30. september 2020.

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af udlån et højt antal nedklassificeringer, svarende til 36,1 pct. af stikprøvens volumen. Udlånsgennemgangen medførte mernedskrivninger for i alt 818 t.kr.

Sparekassens behandling af erhvervsudlån fører til en risikooplysning om, at sparekassen bør overveje, om sparekassen har ressourcer til at håndtere erhvervskunder. 

Finanstilsynet konstaterer generelt, at sparekassens efterlevelse af påbud afgivet ved seneste inspektion i 2017 har været af ringe karakter.

Sparekassen får påbud om at sikre en korrekt og forsigtig opgørelse af det individuelle solvensbehov. Sparekassens solvensbehov opgøres af Finanstilsynet efter inspektionen til 15,1 pct. af de risikovægtede poster, svarende til minimumskapitalkravet på 9.855 t.kr. Finanstilsynets gennemgang af det individuelle solvensbehov gav anledning til at øge tillægget til operationelle risici fra 0,5 pct. til 2,0 pct. Det førte dog ikke til en justering af det samlede solvensbehov, da sparekassens solvensbehov er bestemt af minimumskapitalkravet.

 

 

Senest opdateret 05-07-2021