Kursfastsættelse i det pligtmæssige overtagelsestilbud på Boliga Gruppen A/S

02-07-2021

Finanstilsynet har den 2. juli 2021 truffet afgørelse om, at kursen i det pligtmæssige overtagelsestilbud på Boliga Gruppen A/S (Boliga) skal reguleres i medfør af overtagelsesbekendtgørelsens § 15, da tilbudskursen er væsentlig lavere end markedskursen ved pligtens indtræden. Tilbudskursen skal derfor reguleres til kurs 15,20 kr. pr. aktie, hvilket er den volumevægtede gennemsnitskurs i perioden 1. januar 2016 til og med 28. januar 2016.

Sø- og Handelsretten afsagde den 20. januar 2021 dom i en sag vedrørende et overtagelsestilbud i Boliga, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Sø- og Handelsretten fandt, at en gruppe majoritetsaktionærer den 31. december 2015 ifaldt tilbudspligt, da de handlede i forståelse i henhold til en ejeraftale og derved havde kontrol over Boliga. Sø- og Handelsrettens dom fastslår, at der skete et kontrolskifte i Boliga den 31. december 2015, da kontrollen med en af aktionærerne i Boliga, Freo Investment Limited, overgik fra en britisk fond til Ulrik Tofte Jensen, Morten Tofte Jensen og Klaus Tofte Jensen. Efter dommen ankede tilbudsgiverne dommen til Østre Landsret, hvorfor et tilbudsdokument ikke blev offentliggjort på det tidspunkt.

Tilbudsgiverne hævede i begyndelsen af maj 2021 anken og indsendte et udkast til overtagelsestilbud til Finanstilsynet med en tilbudskurs på 12,5 kr. pr. aktie. Tilbudsgiverne havde baseret kursen på en erhvervelse af Boliga-aktier i foråret 2021. 

Finanstilsynet finder, at tilbudskursen er væsentligt lavere end markedskursen i 2015-2016, hvorfor der skal ske regulering af kursen. Finanstilsynet vurderer, at markedskursen skal forstås som markedskursen i 2015-2016, da tidspunktet i kursfastsættelse i overtagelsesbekendtgørelsen er nærtbeslægtet til tidspunktet for pligtens indtræden, da et overtagelsestilbud efter overtagelsesbekendtgørelsen skal fremsættes senest 4 uger efter pligtens indtræden.

Derudover er beskyttelseshensynet i overtagelsesreglerne minoritetsaktionærerne, hvorfor de ikke skal bære risikoen for kursens udvikling i et tilfælde, hvor overtagelsestilbuddet fremsættes 5,5 år efter pligtens indtræden. Minoritetsaktionærerne skal gives en exit-mulighed ved pligtens indtræden. 

Finanstilsynet finder det endvidere uhensigtsmæssigt, hvis tilbudsgivere kan spekulere i tilbudskursen ved ikke at fremsætte et tilbud hurtigst muligt og senest fire uger inden pligtens indtræden, hvis der er risiko for kursfald.   

Tilbudskursen reguleres derfor til den volumevægtede gennemsnitskurs i perioden fra pligtens indtræden til det tidspunkt, hvor overtagelsestilbuddet rettelig senest ville være blevet godkendt af Finanstilsynet. Det vil sige perioden fra 1. januar 2016 til og med 28. januar 2016. 

Læs hele afgørelsen


Senest opdateret 02-07-2021