Resumé af afgørelse om påbud til Nordic Shipholding A/S, CVR-nr. 76 35 17 16 vedrørende årsrapporten for 2019

12-01-2021

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2019 for Nordic Shipholding A/S.

Koncernregnskabet og årsregnskabet for modervirksomheden er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Driften af virksomhedens 5 fragtskibe er overdraget til tredjemand. Det fremgår af årsrapporten for 2019, at virksomheden anvender velrenommerede forretningspartnere, der er kendt for at overholde miljølovgivningen og internationale retningslinjer for menneskerettigheder og antikorruption.

Virksomheden har i årsrapporten for 2019 udarbejdet den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar baseret på en opfattelse af, at virksomheden ikke havde nogle politikker for samfundsansvar.

I forbindelse med Erhvervsstyrelsens henvendelse har virksomheden vurderet, at de anvendte principper for valg af serviceleverandør reelt er politikker.

I henhold til dagældende årsregnskabslovs § 99 a, jf. § 102, stk. 3, skal virksomheden supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Dagældende årsregnskabslov § 99 a, stk. 2, indeholder en række minimumskrav til redegørelsen for virksomheder, som har politikker for samfundsansvar.

Styrelsen har derfor påbudt virksomheden fremover at udarbejde den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar således, at de krav, virksomheden stiller til sine serviceleverandører, anses som politikker for samfundsansvar i relation til oplysningskravene i årsregnskabslovens § 99 a.

Senest opdateret 12-01-2021