Redegørelse om inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

08-01-2021

Finanstilsynet var i august 2019 på inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Fokus for inspektionen var pensionskassens investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 

Denne redegørelse er en i en række af redegørelser i forbindelse med Finanstilsynets inspektioner med fokus på illikvid kredit.

Inspektionen omfattede pensionskassens organisering og processer for investeringer i illikvid kredit, herunder pensionskassens stillingtagen til investeringerne og efterlevelse af prudent person-princippet.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet udvalgte illikvide kreditinvesteringer med henblik på at afdække, hvordan organisation og processer fungerede i praksis.

Sammenfatning og risikovurdering

P+ har primært betingede gennemsnitsrenteprodukter. Ultimo 2018 havde pensionskassen ca. 67.000 kunder og investeringsaktiver for ca. 78 mia. kr.

Illikvide kreditinvesteringer udgjorde ca. 16,3 pct. af investeringsaktiverne, hvoraf en stor del af investeringerne er foretaget via fonde, og en mindre del er direkte lån.

Finanstilsynet fandt, at pensionskassen ikke i tilstrækkeligt omfang havde fastlagt risikoprofilen på investeringsområdet, herunder på kreditområdet, samt sikret identifikation og afgrænsning af de risici, som virksomheden må påtage sig. Pensionskassen blev derfor påbudt at indarbejde dette i investeringspolitikken og -retningslinjerne, herunder med henblik på at sikre, at der sker en tilpas grad af risikospredning. Finanstilsynet gav endvidere en risikooplysning, da pensionskassens investeringsretningslinjer giver mulighed for at investere i illikvide aktiver i en størrelse, der kan medføre, at investeringsporteføljen bliver fastlåst og risikostyringen mindre fleksibel.

Bestyrelsen blev endvidere påbudt at fastsætte relevante mål og sammenligningsgrundlag på investeringsområdet, herunder for illikvide kreditinvesteringer, til vurdering af opnåede afkast.

Finanstilsynet fandt, at bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad havde taget stilling til pensionskassens risikostyringsmodel, samt at der var behov for at forbedre den generelle model-governance. Finanstilsynet påbød derfor pensionskassen at fastsætte tilstrækkeligt klare metoder og principper for opgørelse af risici, samt fastlægge tilstrækkelige procedurer og foranstaltninger, så det sikres, at målingen og styringen af pensionskassens risici er fyldestgørende.

Finanstilsynet fandt, at pensionskassen ikke i tilstrækkelig grad inddrager de strukturelle skift, der er sket på det globale lånemarked, i risikoallokeringen. Pensionskassen fik på den baggrund en risikooplysning om, at der er risiko for, at pensionskassens risikoallokering og rammer på kreditområdet ikke i tilstrækkelig grad inddrager alle relevante risici.

Finanstilsynet gav endvidere pensionskassen påbud om at sikre, at der for illikvide kreditaktiver sker en tilstrækkelig identifikation af risici, både inden der foretages beslutning om investeringer og løbende efter investeringerne er foretaget, samt at identifikationen af risici dokumenteres og indgår i investeringernes beslutningsgrundlag.

Pensionskassen blev derudover påbudt at sikre en tilstrækkelig løbende overvågning og rapportering af udviklingen i risici i de illikvide kreditinvesteringer, både for de enkelte investeringer og for den samlede portefølje af illikvid kredit. Endvidere fik pensionskassen påbud om at sikre, at der for de enkelte illikvide kreditinvesteringer sker en tilstrækkelig måling af risici og en vurdering af afkast/risiko-forholdet og sikre, at målingen dokumenteres i tilstrækkelig omfang.

Pensionskassen fik endvidere påtale for manglende bestyrelsesgodkendelse af to kreditinvesteringer, hvor Finanstilsynet vurderede, at den ene var af usædvanlig karakter for pensionskassen, samt påbud om at fastsætte klare rammer for kreditaktiver, foretage kontrol af alle rammer og rapportere på enkelte rammer aktuelt samt over tid.

Finanstilsynet konstaterede, at oplysningerne på pensionskassens hjemmeside om porteføljeandelen af kreditaktiver ikke afspejlede de faktiske forhold. Pensionskassen fik påbud om at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte.

 

Senest opdateret 08-01-2021