Redegørelse om inspektion i Dansk Boligforsikring

13-01-2021

Finanstilsynet var i august 2020 på inspektion i Dansk Boligforsikring A/S. Inspektionen var en opfølgning på en ordinær inspektion, der blev gennemført i december 2017. Inspektionen i 2020 omfattede blandt andet selskabets politikker og retningslinjer, og funktionerne for henholdsvis aktuarområdet, risikostyring, compliance og intern audit. Desuden blev selskabets hensættelser og investeringer gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Dansk Boligforsikring A/S har specialiseret sig i ejerskifteforsikringer, som er reguleret af huseftersynsordningen. Selskabets primære målgruppe er privatkunder i hele landet.

Politikker og retningslinjer

Finanstilsynet konstaterede på inspektionen, at der var mangler i tre af selskabets politikker, herunder politik for intern kontrol, hvorfor selskabet fik påbud om at opdatere politikkerne.

Finanstilsynet gav endvidere selskabet påbud om at udarbejde retningslinjer på nogle områder, herunder risikostyring, hvor politikkerne manglede tilhørende retningslinjer.

Aktuarfunktionen

Selskabet modtog påbud om, at aktuarfunktionen skal udføre en tilstrækkelig kontrol af kvaliteten af de data, der anvendes til at opgøre de forsikringsmæssige hensættelser.

Risikostyringsfunktionen

Selskabet modtog påbud om at opdatere selskabets 2019-rapport for risikostyringsfunktionen, således at det fremgår, hvilke beslutninger selskabets risikostyringsfunktion er blevet hørt forud for, og hvad der var risikostyringsfunktionens holdning i forbindelse hermed.

Investeringer

Finanstilsynet konstaterede mangler i selskabets investeringspolitik og –retningslinjer. Derfor fik selskabet påbud om at bringe begge dele i overensstemmelse med lovgivningen. Selskabet modtog desuden påbud om at sikre overholdelsen af selskabets retningslinjer på investeringsområdet, da Finanstilsynet konstaterede, at selskabet havde overskredet et risikomål for en obligationsbeholdning.

Hensættelser

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde medtaget omkostninger til forvaltning af investeringer i opgørelsen af selskabets erstatningshensættelser. Endvidere diskonterede selskabet ikke erstatningsudgifterne ved opgørelse af hensættelserne. Selskabet modtog derfor påbud om at rette op på forholdene. 

Kapitaltillæg

Finanstilsynet vurderede, at selskabets ledelsessystem og risikostyring fungerer tilstrækkeligt effektivt og dermed ikke afviger væsentligt fra de principper, der er fastsat i lovgivningen. Det var derfor Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke længere er udsat for en forhøjet risiko for tab som følge af fejl og utilstrækkeligheder i selskabets interne processer. 

Finanstilsynet har truffet afgørelse om at ophæve påbuddet om et kapitaltillæg til selskabets solvenskapitalkrav. Finanstilsynets afgørelse trådte i kraft den 10. december 2020.

Solvensdækning

Selskabet havde en solvensdækning på 151 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2020. Denne solvensdækning indeholder ikke effekten af, at selskabet ikke længere påbydes at opretholde et kapitaltillæg, hvilket forventes at øge solvensdækningen.

Senest opdateret 13-01-2021