Redegørelse om inspektion i Saxo Bank A/S (hvidvaskområdet)

09-02-2021

Finanstilsynet var i juni 2019 på inspektion i Saxo Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, overvågning af kunder og underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Finanstilsynet har siden gennemførelse af inspektionen i 2019 haft en længere efterfølgende dialog med banken vedrørende forhold konstateret under inspektionen, jf. redegørelsens datering.

Risikovurdering og sammenfatning

Saxo Bank A/S er en global investeringsbank med hovedsæde i Danmark. Banken har stor international tilstedeværelse, hvor banken er repræsenteret med datterselskaber, repræsentationskontorer og filialer i 16 lande, hvorfra banken servicerer kunder fra flere end 160 lande. 

Saxo Bank er specialiseret i online handel og investering på de internationale kapitalmarkeder via bankens online handelsplatforme. Banken tilbyder handel med blandt andet valuta, aktier, CFD’er, optioner, futures, ETF'er og obligationer. Handelsplatformen stilles til rådighed for bankens direkte kunder samt indirekte kunder via en af bankens wholesale partnere, såkaldte White Label Clients (WLC’er).   

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at banken er repræsenteret globalt, herunder også i flere højrisikolande, samtidig med, at langt størstedelen af deres kunder er fjernkunder, idet de onboardes digitalt uden fysisk fremmøde. I vurderingen er der også lagt vægt på, at kundeforholdet til bankens WLC’er er forbundet med høj risiko, da bankens indirekte kunder via en WLC kun skal kendes af WLC’en selv. 

På baggrund af inspektionens observationer er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, kan forholdene i banken i mellemtiden have ændret sig. 

Banken får påbud om at udarbejde en risikovurdering omfattende både hvidvask og terrorfinansiering, der tager udgangspunkt i bankens forretningsmodel, og som omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. 

Banken får derudover et påbud om at revidere bankens hvidvaskpolitik, så den i tilstrækkelig grad udgør et strategisk styringsredskab for ledelsen og tydeligt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan banken skal indrettes, så risiciene for hvidvask og terrorfinansiering imødegås. 

Banken får påbud om at sikre, at der er den nødvendige uafhængighed mellem transaktionsovervågnings- og compliancefunktionen, således at første og anden forsvarslinje ikke refererer til samme leder.

Banken får påbud om at sikre, at direktionen skal foretage de tiltag, der findes nødvendige for at sikre, at bankens beslutningsproces er i overensstemmelse med de af bestyrelsens fastsatte rammer, retningslinjer og poltikker. Banken får ligeledes påbud om, at direktionen skal sikre, at bestyrelsens fastsatte politik om forbud mod tredjepartsbetalinger overholdes og implementeres.

Banken får endvidere påbud om at sikre, at de interne processer tilrettelægges på en sådan måde, at den hvidvaskansvarliges fuldmagt til at træffe beslutninger, som vedrører bankens eksponering på hvidvaskområdet, ikke kan begrænses.

Yderligere får banken påbud om at underrette SØIK omgående, når banken er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Banken får en påtale for ikke i tilstrækkelig grad at have klarlagt ejer- og kontrolstruktur samt indhente identifikationsoplysninger og kontrolleret de reelle ejeres identitet på enkelte kunder. 

 

Senest opdateret 09-02-2021