Påtale for at have erhvervet kvalificerede andele uden Finanstilsynets forhåndsgodkendelse

25-02-2021

Finanstilsynet påtaler, at Mogens Kjær Holding ApS har overtrådt § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, ved ikke på forhånd at have ansøgt Finanstilsynet om tilladelse til at erhverve kvalificerede andele i DBF Holding A/S og Dansk Boligforsikring A/S.

1. Sagsfremstilling

Finanstilsynet har den 16. september 2020 modtaget to ansøgninger fra Mogens Ullerup Kjær på vegne af Mogens Kjær Holding ApS (herefter selskabet) om erhvervelse af en kvalificeret andel på 33,45 pct. i DBF Holding A/S og om erhvervelse af en kvalificeret andel på 45,81 pct. i Dansk Boligforsikring A/S. Det fremgår ikke af ansøgningerne, at erhvervelserne fandt sted den 1. maj 2020. Finanstilsynet blev i forbindelse med sagsbehandlingen opmærksom på, at de kvalificerede andele var erhvervet før Finanstilsynets forhåndsgodkendelse.

Finanstilsynet har den 17. august 2020 anmodet selskabet om en bekræftelse på, at selskabet den 1. maj 2020 erhvervede kvalificerede andele i DBF Holding ApS og Dansk Boligforsikring A/S uden Finanstilsynets forhåndsgodkendelse. Bekræftelsen er modtaget den 28. august 2020.

Det fremgår af bekræftelsen, at der er indgået aftale om Mogens Kjær A/S’ (Mogens Kjær Holding ApS’ dattervirksomhed) erhvervelse af kapitalandele i DBF Holding A/S og Dansk Boligforsikring A/S den 1. maj 2020, herunder at de involverede parter er opmærksomme på, at Mogens Kjær A/S fulde rettighed over kapitalandelene først opnås efter Finanstilsynets godkendelse af erhvervelserne.

Mogens Ullerup Kjær oplyser desuden Finanstilsynet telefonisk den 17. august 2020, at Mogens Kjær Holding ApS erhvervede de kvalificerede andele den 1. maj 2020. 

2. Det retlige grundlag

Det følger af § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at:

”Ved kvalificeret andel forstås direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller forsikringsholdingvirksomheden”

Det følger af § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at:

”Enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel, jf. § 5, stk. 3, i en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed, skal på forhånd ansøge Finanstilsynet om godkendelse af den påtænkte erhvervelse. Det samme gælder ved forøgelse af den kvalificerede andel, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, eller medfører, at den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller forsikringsholdingvirksomheden bliver en dattervirksomhed.”

Det følger af § 354 e, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at

”Finanstilsynet offentliggør på sin hjemmeside i de sager, der er nævnt i stk. 2, påtaler, påbud eller tvangsbøder meddelt i henhold til § 344, stk. 1, og navnet på virksomheden eller personen. 1. pkt. gælder tilsvarende for påtaler, påbud og tvangsbøder truffet af Finanstilsynets bestyrelse i de i stk. 2 nævnte sager.”

Det følger blandt andet af § 354 e, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at:

Offentliggørelse, jf. stk. 1, skal ske i sager om overtrædelse af § 7, stk. 1, § 61, stk. 1 (…)”

Det følger desuden af § 354, e, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at:

”Offentliggørelse efter stk. 1 skal ske i anonymiseret form, hvis offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller personen, hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse, hvis offentliggørelse vil true den finansielle stabilitet, eller hvis samfundsmæssige hensyn til offentliggørelse af en persons navn må vurderes ikke at være proportionale med hensynet til personen.”

3. Høring

Selskabet har i perioden 27. januar 2021 til 3. februar 2021 haft udkast til afgørelse i høring.

Selskabet har den 3. februar 2021 meddelt Finanstilsynet, at selskabet ikke har bemærkninger til Finanstilsynets udkast til afgørelse.

4. Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet har ikke modtaget ansøgning, jf. § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed om tilladelse til erhvervelse af kvalificerede andele i DBF Holding A/S og Dansk Boligforsikring A/S forud for selskabets erhvervelse af kvalificerede andele i DBF Holding A/S og Dansk Boligforsikring A/S.

Finanstilsynet vurderer, at selskabet har overtrådt § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ved ikke på forhånd at have ansøgt Finanstilsynet om godkendelse af erhvervelserne af kvalificerede andele i DBF Holding A/S og Dansk Boligforsikring A/S. Selskabet modtog den 4. december 2020 tilladelse til at erhverve de kvalificerede andele i DBF Holding A/S og Dansk Boligforsikring A/S. Selskabet modtager derfor en påtale for overtrædelsen af reglerne.

5. Offentliggørelse

Det følger af § 354 e, i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal offentliggøre påtaler i sager om overtrædelse af § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet vurderer ikke, at en offentliggørelse af påtalen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for selskabet, jf. § 354 e, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, hvorfor offentliggørelse ikke vil ske anonymiseret. Offentliggørelsen vil ske på Finanstilsynets hjemmeside.

6. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest fire uger efter, at den er modtaget. Det følger af § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Klagen skal sendes pr. e-mail til ean@naevneneshus.dk eller pr. post til Erhvervsankenævnets sekretariat, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet. Yderligere information om klagegebyr og opsættende virkning kan findes på Erhvervs-ankenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/er-hvervsankenaevnet/, og i bekendtgørelse nr. 1135 af 13. oktober 2017 om Erhvervsankenævnet.

Senest opdateret 25-02-2021